Administracja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Administracja

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej-tak rządowej jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia:
  1. W kategorii wiedza absolwent:
  a) opanował w stopniu podstawowym terminologię z zakresu studiowanego kierunku
  b) ma wiedzę o miejscu administracji w systemie nauk społecznych i opanował w stopniu podstawowym wiedzę o metodologii nauk społecznych, technikach pozyskiwania danych
  c) zna założenia systemu prawa w państwie, zna podstawowe założenia struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych)
  d) zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  e) ma wiedzę o państwie, władzy, organizacji aparatu władzy publicznej w państwie
  f) ma podstawową wiedzę historyczną na temat rozwoju państwa, prawa i administracji
  g) jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa
  h) ma podstawową wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony
  i) ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego (prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego)
  j) ma podstawową wiedzę o instytucjach prawa prywatnego (prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego)
  k) zna podstawowe instytucja z zakresu prawa pracy
  l) zna podstawowe instytucje prawa karnego
  m) zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  n) rozumie procesy zachodzące w sferze organizacji i zarządzania
  o) zna podstawy organizacji, funkcjonowania Unii Europejskiej
  p) ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej
  q) rozumie specyfikę gospodarki finansowej państwa i zasady prawa finansowego
  2. W kategorii umiejętności absolwent:
  a) interpretuje zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne) w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku
  b) posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku
  c) posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi, umiejętność analizowania aktów normatywnych i ich krytycznej oceny
  d) prezentuje wyniki prowadzonych badań w sposób przejrzysty, usystematyzowany
  e) posiada umiejętność przygotowywania i formułowania opinii prawnych, pism procesowych i innych dokumentów z zakresu studiowanego kierunku
  f) posiada umiejętność rozwiązywana problemów prawnych
  g) posiada umiejętność rozwiązywania dylematów mogących pojawić się w pracy zawodowej
  h) potrafi prognozować procesy – polityczne, prawne, ekonomiczne
  i) posiada umiejętność rozumienia zmian i analizowania zjawisk społecznych – politycznych, prawnych, ekonomicznych
  j) ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  a) rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej
  b) jest otwarty na występujące w sferze administracji problemy
  c) kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa
  d) wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk
  e) jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy
  f) rozwija zainteresowania zawodowe
  g) ma świadomość posiadanej wiedzy i potrzebę stałego jej poszerzania
  h) jest zdolny do współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról
  i) posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem
  j) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  PRAKTYKA
  Celem praktyk jest przede wszystkim umożliwienie studentom zwiększenia swojej atrakcyjności jako przyszłych pracowników poprzez uzyskanie doświadczenia zawodowego. Odbycie praktyk powinno również dać studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową. Praktykodawcom praktyki dają możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub stażu.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – w 4 semestrze. Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni, co, przy zastosowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy, daje 160 h. Praktyki realizowane są w sądach, organach administracji rządowej i samorządowej, oraz innych placówkach, w których studenci mają możliwość zapoznania się z działalnością i pracą administracji. W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania praktykodawcy a także bierze udział w realizacji zadań wyznaczonych przez podmiot, u którego odbywa praktyki. Kontrola odbywania praktyk realizowana jest poprzez wizyty u wybranych podmiotów a także poprzez kontrole dokumentów, jakie sporządza odbywający praktykę wraz z praktykodawcą. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: - dzienniczka praktyk lub innego dokumentu potwierdzającego okres odbywanej praktyki oraz realizację zadań przez studenta; - opinii opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej-tak rządowej jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia ustroju i prawa w Polsce
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Podstawy ekonomii dla administracji
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Podstawy prawoznawstwa
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Prawo rzymskie publiczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
System organów ochrony prawnej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Nauka o państwie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
21,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Historia administracji
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Nauka o administracji
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Historia doktryn polityczno-prawnych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Logika prawnicza
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
2
ZAL-O
Wykład
15
Prawo kanoniczne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
21,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Konstytucyjny system organów państwowych
4
Prawo administracyjne I
3
III - Kierunkowe
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
2
Podstawy kryminologii
2
Prawo cywilne z umowami w administracji
3
Prawo handlowe
2
Prawo karne materialne
3
Prawo wykroczeń
2
SUMA
23,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Prawo administracyjne II
4
III - Kierunkowe
Kryminalistyczne problemy cyberprzestępczości
2
Prawo międzynarodowe publiczne
2
Techniki negocjacji i mediacji w administracji
2
Ustrój samorządu terytorialnego
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Europejskie prawo gospodarcze
2
Fakultet
2
Prawa człowieka
3
Proseminarium
2
Sposoby zwalczania patologii w administracji
2
VI - Praktyka
Praktyki zawodowe
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
29,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Postępowanie administracyjne
4
Publiczne prawo gospodarcze
3
III - Kierunkowe
Międzynarodowe i krajowe zasady administrowania zasobami środowiska
2
Postępowanie cywilne
4
Prawo finansowe i finanse publiczne
3
Prawo pracy i prawo urzędnicze
4
Prawo zamówień publicznych
2
V - Specjalizacyjne
Postępowanie karne
4
Przedmiot specjalizacyjny
12
Seminarium dyplomowe
6
SUMA
44,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Podstawy psychologii sądowej
2
Postępowanie egzekucyjne w administracji
2
Prawo karne skarbowe
3
Prawo karne wykonawcze
2
Prawo podatkowe
2
Prawo rodzinne i opiekuńcze
2
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
12
Seminarium dyplomowe i praca licencjacka
16
SUMA
41,0