Międzynarodowe i krajowe instrumenty prawne w ochronie środowiska

International and national legal instruments for environmental protection

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-MKIPO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo administracyjne
Wymagania wstępneznajomość Konstytucji RP, KPA i KPC.
Opis ćwiczeńW ramach ćwiczeń zostaną omówione podstawowe prawne zasady ochrony wód oraz prowadzenia gospodarki rybackiej.
Opis wykładówW ramach wykładów zostaną omówione zasady prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego w zakresie prawa rybackiego oraz ochrony zasobów wodnych jako środowiska życia tych organizmów wodnych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie prawa rybackiego na szczeblu międzynarodowym, Unii Europejskiej i krajowym, a także prawnymi zasadami ochrony zbiorników wodnych oraz rybactwa śródlądowego.
Literatura podstawowa1) U. Szymańska, E. Zębek, Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, t. , Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 2014, s. 206 2) E. Zębek, , Prawnoadministracyjne i ekonomiczne instrumenty w ochronie środowiska , t. , Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UWM,, 2017, s. 204
Literatura uzupełniająca
Uwagi