Prawo konstytucyjne

Constitutional law

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PKONST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Źródła prawa. 2. Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. 3. Ustawa o referendum ogólnokrajowym. 4. Kodeks wyborczy. 5. Status deputowanych (ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Regulamin Sejmu). 6. Parlament (Regulamin Sejmu, ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych, ustawa o sejmowej komisji śledczej). 7. Rada Ministrów (ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach). 8. Prezydent. 9. Trybunał Konstytucyjny (ustawa o Trybunale Konstytucyjnym). 10. Trybunał Stanu (ustawa o Trybunale Stanu).
Opis wykładów1. Przedmiot prawa konstytucyjnego. 2. Prawo konstytucyjne jako gałąź nauk prawnych. 3. Źródła prawa konstytucyjnego (Konstytucja i jej cechy charakterystyczne, ustawy i akty wykonawcze wobec ustaw, regulaminy organów konstytucyjnych 4. Zasad ustrojowe (konstytucyjne). 5. Status obywatela i jednostki w państwie polskim: (zasada nienaruszalności i poszanowania godności ludzkiej (wstęp, art. 30), Zasada wolnościowego statusu jednostki (wstęp, art. 5, art. 31), Zasada równości praw (art. 32), System gwarancji (art. 77-80), Możliwości ograniczania wolnościowego statusu jednostki (art. 31 ust. 3), Wolności o charakterze osobistym, Wolności o charakterze politycznym, Wolność wyrażania poglądów (art. 54) i jej realizacja w ustawodawstwie zwykłym , . 6. Zagadnienia parlamentaryzmu: (Zasada parlamentarnego systemu rządów (art. 154 ust. 2 i 3, art. 155), Prawo parlamentarne, Struktura parlamentu, Organizacja i funkcjonowanie (system sesyjny, system permanencji). Funkcje:  ustawodawstwo (zakres, tryb ustawodawczy)  kontrola (zakres, kompetencje) o Stanowisko posła (senatora); 7. Prezydent: (Zasada aktywnej prezydentury (art. 126), Reprezentant państwa, Notariusz państwa, Organ „władzy rezerwowej”, Organ „władzy neutralnej”, Arbiter polityczny, Zwierzchnik pozostałych władz. 8. Rada Ministrów: (Powoływanie Rady Ministrów, Skład Rady Ministrów, Funkcje Rady Ministrów, Zasada przywództwa premiera, Komitety Rady Ministrów, Odpowiedzialność Rady Ministrów, 9. Władza sądownicza: (Pojęcie wymiaru sprawiedliwości, Organizacja sądownictwa w Polsce, uspołecznienie wymiaru sprawiedliwości, Niezależność sądów i niezawisłość sędziowska, Krajowa Rada Sądownictwa, 10. Trybunał Konstytucyjny 11.Trybunał Stanu
Cel kształceniaStudent powinien znać i umieć zastosować zasady funkcjonowania państwa (stanowienia i stosowania prawa). Ponadto powinien sprawnie korzystać ze środków ochrony konstytucyjnych praw i wolności.
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, , Wolters Kluwer, 2017 2) B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Beck, 2017
Literatura uzupełniająca1) M. Granat, Prawo konstytucyjne, Wolters Kluwer , 2017
Uwagi