Prawo porównawcze publiczne

Comparative public law

2017L

Kod przedmiotu2421S2-PRAWOPORPU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo konstytucyjne
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza za zakresu prawa konstytucyjnego, szczególnie z zakresu trójpodziału władzy, podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa
Opis ćwiczeńAnaliza źródeł: podstawowe prawa i wolności człowieka w wybranych państwach, Parlament w wybranych krajach, status prezydenta w wybranych krajach, Rząd w wybranych krajach (praca na podstawie źródeł: Konstytucja RP, Konstytucja Niemiec, Konstytucja Włoch, Konstytucja USA, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podobieństwa, identyczności i różnice pomiędzy systemami)
Opis wykładówKomparatystyka prawnicza -geneza. Zakres, metody, cele komparatystyki prawniczej. Funkcje komparatystyki. Pojęcie i rodzaje konstytucji, uchwalanie i zmiana konstytucji w wybranych systemach prawa krajowego, relacje między konstytucją a prawem miedzynarodowym.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z uregulowaniami dotyczącymi prawa publicznego na przykładzie konstytucji państw demokratycznych i ukazanie ich podobieństw w postępującym procesie integracji europejskiej.
Literatura podstawowa1) Sarnecki Paweł, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer, 2009
Literatura uzupełniająca1) Banaszak B, "Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wolters Kluwer, 2012
Uwagi