Publiczne prawo konkurencji

Public competition law

2017L

Kod przedmiotu2421S2-PUBLPRAKO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo gospodarcze publiczne, prawo cywilne, prawo handlowe.
Wymagania wstępnezaliczenie kursów z przedmiotów wskazanych jako wprowadzające.
Opis ćwiczeńSystem ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów i Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i inne regulacje prawne. Dyskusja na temat celów polityki antymonopolowej w oparciu o artykuł Z. Jurczyka,Cele polityki antymonopolowej w teorii i praktyce, [w:] Konkurencja w gospodarce współczesnej, pod. red. C. Banasińskiego i E. Stawickiego, W-wa 2007. Omówienie podstawowych pojęć: Konkurencja, Konsument, Rynek właściwy, Porozumienie, Pozycja dominująca w oparciu o wybrane poglądy doktryny i orzecznictwo. Porozumienia między przedsiębiorcami. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w świetle najnowszych zmian. Omówienie wybranych przez prowadzącą orzeczeń. Zakaz bezwzględny nadużywania pozycji dominującej. Kontrola koncentracji omówienie wybranych orzeczeń. Procedura w spr.antymonopolowych. Artykuł M. Stefaniuka, M. Swory, R. A.Posnera ekonomiczna analiza prawa.
Opis wykładówSystem ochrony konkurencji i konsumentów. Podstawy prawne ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce. Geneza ochrony konkurencji w Polsce i na świecie. Podstawowe pojęcia: Konkurencja, konsument, rynek właściwy, Porozumienia ograniczające konkurencję.Pozycja dominująca.Ustrój organów ochrony konkurencji i konsumentów. Organy ochrony konkurencji i konsumenta.Organy administracyjne – Prezes UOKiK, Miejski/Gminny rzecznik ochrony interesów konsumentów, inne organy administracji publicznej. Sądy(Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny w Warszawie,Sąd Najwyższy. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję. Porozumienia miedzy przedsiębiorcami (poziome i pionowe). Katalog porozumień z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.Wyjątki od zakazu.Zakaz bezwzględny nadużywania pozycji dominującej. Wyjątki od zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Zakaz bezwzględny nadużywania pozycji dominującej.Kontrola koncentracji.Ochrona zbiorowych interesów konsumentów. Przepisy regulujące procedurę.
Cel kształceniaPrzygotowanie studenta do rozumienia i wykorzystywania obowiązujących regulacji prawnych w obszarze prawa antymonopolowego.
Literatura podstawowa1) Tadusz Skoczny,red., 2015r., "Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz.", wyd. CH BECK, 2) M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny, 2007r., "Ochrona konkurencji i konsumentów, skrypt dla studentów ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i kierunków pokrewnych", wyd. Wyd. UW, 3) Andrzej Powałowski, 2015r., "Publiczne prawo gospodarcze", wyd. CH Beck
Literatura uzupełniająca
Uwagi