Prawo wyznaniowe i administracyjne aspekty prawa kanonicznego

Denominational law and administrative aspects of canon law

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PWIA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeń1. Podstawowa terminologia z zakresu prawa wyznaniowego i kanonicznego. 2. Źródła prawa wyznaniowego i kanonicznego. 3. Pojęcie i zasady realizacji Konkordatu z 1993 r. 4. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego. 5. Warunki i sposoby organizowania nauki religii w szkołach publicznych 6. Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych. 7. Związki wyznaniowe w Polsce. 8. Struktura terytorialna Kościoła katolickiego w Polsce. 9. Struktury najwyższej władzy Kościoła Rzymskokatolickiego 10. Prawa i obowiązki katolików 11. Urzędy kościelne dostępne świeckim 12. Przygotowanie prawne do małżeństwa kanonicznego. 13. Przeszkody małżeńskie. 14. System kar kościelnych 15. Sądownictwo kościelne.
Opis wykładów1. Pojęcie prawa wyznaniowego i kanonicznego. 2. Prawa jednostki w zakresie wolności sumienia i religii. Konstytucyjne podstawy prawa wyznaniowego. 3. Zasady relacji instytucjonalnych między państwem a związkami wyznaniowymi. 4. Organy władzy administracyjnej w Kościele. 5. Administracja wyznaniowa, Rejestrowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, 6. Zawieranie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym 7. Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim 8. Struktura i kompetencje sądownictwa kościelnego.
Cel kształceniaCelem przedmiotu "Prawo wyznaniowe i administracyjne aspekty prawa kanonicznego" jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią z zakresu prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego, potrzebną w kontaktach władz świeckich z kościelnymi oraz ze strukturą Kościoła w Polsce. Zadaniem przedmiotu jest także przybliżenie studentowi funkcjonowania administracji wyznaniowej. Student po zakończonych zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę o statusie prawnym wybranych wspólnot religijnych, zwłaszcza Kościoła katolickiego.
Literatura podstawowa1) Jan Paweł II , Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum , 1984 2) Pawluk T, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1-4, Olsztyn, 1985-2009 3) Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, warszawa, 2011 2) J. Krukowski (red), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. t. 1-4, Pallottinum , 3) Mezglewski A (red.), Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa, 2014.
Uwagi