Zasady ustroju politycznego państwa

The principles of state political system

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-ZASUSPP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceKonstytucyjny system organów państwowych
Wymagania wstępneZnajomość składu, kompetencji i trybu funkcjonowania organów władzy.
Opis ćwiczeńZasada republikańskiej formy państwa. Zasada dwuizbowości parlamentu. Zasada decentralizacji władzy publicznej. Zasada autonomii, niezależności i współpracy między państwem, kościołami i związkami wyznaniowymi. Zasada społecznej gospodarki rynkowej.Zasada podziału władz.
Opis wykładówPojęcie zasad ustroju. Istota państwa – geneza państwa; definicja państwa.Pojęcie ustroju państwa i władzy państwowej. Formy państwa – typologia form państwa; ustrój terytorialny a forma państwa. Zasada suwerenności Narodu – pojęcie Narodu, formy demokracji bezpośredniej. Zasada suwerenności Narodu - demokracja przedstawicielska: wybory, pluralizm polityczny; mandat. Państwo prawne – geneza idei państwa prawnego; rozwój koncepcji państwa prawnego – modele państwa prawnego; cechy państwa prawnego. Podstawowe instytucje demokratycznego państwa prawnego – zasada konstytucjonalizmu; uznanie ustawy za podstawowe źródło prawa tworzenia prawa.Zasada niezawisłości sądownictwa; Konstytucyjny charakter i konstytucyjne gwarancje praw i wolności.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przybliżenie fundamentalnych zasad ustroju politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej.
Literatura podstawowa1) D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej , wyd. Wolters Kluwer, 2009 2) J. Kuciński, W. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r, wyd. Wolters Kluwer, 2012
Literatura uzupełniająca1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. LIBER, 2012 2) B. Banaszak, Konstytucja RP. Komentarz, , 2009 3) R. Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa, wyd. ISP PAN, 2007
Uwagi