Prawo administracyjne

Administrative law

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PAD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy prawoznawstwa, nauka o państwie, nauka o administracji
Wymagania wstępnestudent posiada przyswojoną siatkę pojęć z przedmiotów (podstawy prawoznawstwa, nauka o państwie, nauka administracji)
Opis ćwiczeńNie dotyczy.
Opis wykładówTreścią wykładów jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z prawem administracyjnym, administracją publiczną, jako obszaru funkcjonowania w niej organów administracji wszystkich szczebli. Przedstawione zostanie problematyka obejmująca pojęcia i podział prawa administracyjnego, zasady prawa administracyjnego, źródła prawa administracyjnego - ich promulgacja, podział terytorialny dla celów administracji publicznej, charakterystyka podmiotów realizujących zadania administracji publicznej. Przybliżona zostanie także wiedza z zakresu ustroju administracji publicznej, a także metod i form działań administracji publicznej. Podczas wykładu omówione zostaną także zasady związane z funkcjonowaniem e-administracji. Szczegółowe zagadnienia obejmują: Pojęcie administracji publicznej i określenie prawa administracyjnego, Geneza i cechy konstytutywne administracji publicznej, Określenie prawa administracyjnego jako gałęzi prawa, jego zakres przedmiotowy i podmiotowy, metoda regulacji, stosunek do innych gałęzi prawa, Systematyka prawa administracyjnego, Nauka prawa administracyjnego, jej główne kierunki i przedstawiciele , Źródła prawa administracyjnego, Istota źródeł prawa administracyjnego w warunkach polskich i ich klasyfikacja, Prawo miejscowe, Wpływ prawa międzynarodowego i europejskiego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce, Instytucje ogólne prawa administracyjnego ustrojowego, Zasady organizacji administracji publicznej, Funkcje administracyjne organów państwowych, Funkcje administracyjne organów państwowych, Administracja rządowa, Administracja rządowa w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, Podział terytorialny kraju, Istota i znaczenie podziału terytorialnego kraju, Rodzaje i gradacja podziału terytorialnego kraju, Zasady zmian w podziale terytorialnym kraju , Samorząd terytorialny, Pozycja prawna gminy w systemie samorządu terytorialnego, Organy jednostek samorządu terytorialnego i relacje miedzy nimi, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Inne formy organizacyjnoprawne wykonywania zadań publicznych, Prawo służby publicznej, Pojęcie służby publicznej i zasady dostępu do niej, Pracownicy urzędów państwowych, Służba cywilna, Pracownicy samorządowi.
Cel kształceniaOpanowanie wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. Cel kształcenia będzie realizowany dzięki działaniom zmierzającym do osiągnięcia założonych skutków edukacyjnych, realizowane w procesie kształcenia za pomocą wybranych przez prowadzącego metod.
Literatura podstawowa1) Zimmerman J, Prawo administracyjne, t. ., Wolters Kluwer, 2014, s. . 2) Ochendowski E, Prawo administracyjne , t. ., TNOiK "Dom Organizatora”, 2013, s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi