Postępowanie sądowo-administracyjne

Administrative court proceedings

2019L

Kod przedmiotu2421S2-POSTSADAD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo administracyjne, Postępowanie administracyjne
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych instytucji prawa i postępowania administracyjnego
Opis ćwiczeńCelem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z aktami normatywnymi regulującymi ustrój i postępowanie przed sądami administracyjnymi oraz praktycznymi aspektami zaskarżania działalności organów administracji publicznej do sądu administracyjnego.
Opis wykładówPodczas wykładów zostanie omówiony zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne, przesłanki dopuszczalności wszczęcia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, a także warunki skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej.
Cel kształceniaStudent dowie się jakie akty i czynności można skarżyć do sądów administracyjnych, pozna zasady sporządzania i wnoszenia skargi do sądu administracyjnego oraz środki prawne służące do weryfikacji rozstrzygnięć wydawanych w toku postępowania sądowoadministracyjnego.
Literatura podstawowa1) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer SA, 2018, s. 820 2) W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer SA, 2018, s. 717 3) T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer SA, 2017, s. 592
Literatura uzupełniająca1) H. Knysiak-Sudyka, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo., Wolters Kluwer SA, 2017, s. 432 2) Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w Europie, Wolters Kluwer SA, 2010, s. 444
Uwagibrak uwag