Podstawy organizacji i zarządzania

Fundamentals of organization and management

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-POZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające.brak.
Wymagania wstępneZnajomość problematyki organizacji i zarządzania w ogólnym zarysie i z własnych doświadczeń
Opis ćwiczeń1.Ocena sprawności instytucji na podstawie wybranych kryteriów organizacyjnych 2.Projektowanie struktury organizacyjnej na podstawie scenariusza 3.Projektowanie organizacji pracy w celu jej optymalizacji z punktu widzenia kryterium czasu 4.Określanie stopnia partycypacji kierowniczej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych na podstawie scenariusza 5.Planowanie operatywne z wykorzystaniem powiązań poszczególnych wielkości planowych 6.Przydatność analizy ekonomiczno-finansowej w działalności biznesowej i administracyjnej 7.Podejmowanie decyzji kierowniczych w warunkach pewności, niepewności i ryzyka
Opis wykładów1.Istota i znaczenie organizacji i zarządzania 2.Rozwój teorii organizacji i zarządzania 3.Cykl życia organizacji 4.Funkcje zarządzania 5.Planowanie 6.Organizowanie -organizacja jako obiekt zarządzania 7.Cykl działania zorganizowanego 8.Kierowanie – style kierowania 9.Zasady podejmowania decyzji kierowniczych 10.Motywowanie - teorie motywowania do pracy 11.Kontrola jako funkcja zarządzania 12.Metody i techniki zarządzania 13.Współczesne tendencje w zarządzaniu organizacjami
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką organizacji i zarządzania instytucjami publicznymi obejmującą zagadnienia dotyczące: pojęcia zarządzania, celów i hierarchii systemu zarządzania instytucjami publicznymi i innymi organizacjami; zarysu historycznego rozwoju myśli teoretycznej organizacji i zarządzania jak również charakterystyki poszczególnych funkcji zarządzania tj. planowania, organizowania ze szczególnym podkreśleniem funkcji kierowania i motywowania oraz kontroli wyników zarządzania; znanych teorii motywowania do pracy ; stylów kierowania podwładnymi; zasad podejmowania decyzji kierowniczych ; współczesnych tendencji w rozwoju nauk organizacji i zarządzania
Literatura podstawowa1) Donald R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa , 2002 2) M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa , 2004 3) ). A. Koźmiński., W. Piotrowski, Zarządzanie – teoria i praktyka, PWN Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca1) R. Przybyszewski, wyd. UWM Olsztyn, Współczesne standardy zarządzania administracją publiczną w polityce społeczno-ekonomicznej państwa, 2004r., tom 2) J. A., Stoner , wyd. PWE Warszawa, Kierowanie, 2006r., tom 3) E. Niedzielski ( red.), , wyd. UWM Olsztyn, Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania, 2006r., tom
UwagiBrak