Administracja - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Administracja

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów, kryterium kwalifikacji stanowił ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą w zakresie prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Absolwent wiedzę teoretyczną uzyskaną na zajęciach dydaktycznych uczy wykorzystywać się w praktyce poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych, które odbywają m.in. w urzędach miasta, urzędach skarbowych, prokuraturach, sądach, kancelariach prawnych oraz innych jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia:
  1. W kategorii wiedzy absolwent:
  a. Opanował terminologię z zakresu studiowanego kierunku
  b. Ma poszerzoną wiedzę o miejscu administracji w systemie nauk społecznych i opanował w stopniu rozszerzonym wiedzę o metodologii nauk społecznych, technikach pozyskiwania danych
  c. Ma pogłębioną wiedzę na temat systemu prawa w państwie, zna założenia struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych)
  d. Zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  e. Ma rozszerzoną wiedzę o państwie, władzy, organizacji aparatu władzy publicznej w państwie i ich ewolucji
  f. Ma pogłębioną wiedzę historyczną na temat rozwoju państwa i administracji
  g. Ma rozszerzoną wiedzę, zna i rozumie procesy zachodzące w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa
  h. Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego miejscu w miejscu s społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony
  i. Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach i procedurach prawa administracyjnego
  j. Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach prawa prywatnego (prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego)
  k. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
  l. Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach prawa karnego
  m. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  n. Ma rozszerzoną wiedzę o procesach zachodzących w sferze organizacji i zarządzania
  o. Ma rozszerzoną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania Unii Europejskiej
  p. Ma poszerzoną wiedzę o zachodzących w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej procesach gospodarczych, rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  2.W kategorii umiejętności absolwent:
  a. Prawidłowo interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe) i relacje między nimi
  b. Posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku
  c. Posiada umiejętność właściwej analizy aktów normatywnych, zjawisk społecznych, dobierania danych i metod analiz.
  d. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, posiada umiejętność krytycznej oceny obowiązującego stanu normatywnego
  e. Prezentuje wyniki prowadzonych badań w sposób przejrzysty, usystematyzowany
  f. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania i formułowania opinii prawnych, pism procesowych i innych dokumentów
  g. Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z zakresu studiowanego kierunku, samodzielnie proponuje rozwiązania i procedury rozstrzygnięć
  h. Posiada umiejętność rozwiązywania dylematów mogących pojawić się w pracy zawodowej
  i. Potrafi prognozować procesy (polityczne, prawne, ekonomiczne) wykorzystując metody i narzędzia właściwe dla studiowanego kierunku, rozumie konieczność zmian i posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznych
  j. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3.W kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  a. Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej
  b. Jest otwarty na występujące problemy w sferze administracji
  c. Kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa
  d. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk
  e. Jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy
  f. Rozwija zainteresowania zawodowe
  g. Ma świadomość posiadanej wiedzy i potrzebę stałego jej poszerzania
  h. Jest zdolny do współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról
  i. Posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem
  j. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  PRAKTYKA
  Celem praktyk jest przede wszystkim umożliwienie studentom zwiększenia swojej atrakcyjności jako przyszłych pracowników poprzez uzyskanie doświadczenia zawodowego. Odbycie praktyk powinno również dać studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową. Podmioty przyjmujące studentów na praktyki mają możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub stażu.
  Praktyki na kierunku Administracja studia II stopnia mają charakter obowiązkowy i odbywają się zgodnie z planem studiów – po II semestrze.
  Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni, co, przy zastosowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy, daje 160 h.
  Praktyki realizowane są w sądach, organach administracji rządowej i samorządowej, organach ochrony prawnej oraz innych placówkach, w których studenci mają możliwość zapoznania się z działalnością i pracą administracji. W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania danego podmiotu a także bierze udział w realizacji zadań wyznaczonych przez ten podmiot.
  Kontrola odbywania praktyk realizowana jest poprzez wizyty u wybranych podmiotów a także poprzez kontrole dokumentów, jakie sporządza odbywający praktykę wraz z praktykodawcą.
  Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów:
  - dzienniczka praktyk lub innego dokumentu potwierdzającego okres odbywanej praktyki oraz realizację zadań przez studenta,
  - opinii opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w: strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami. Ponadto, ich umiejętności pozwolą na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
II - Podstawowe
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno ekonomicznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zasady ustroju politycznego państwa
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Podstawy Prawa Finansowego
2
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy prawa pracy
2
ZAL-O
Wykład
15
Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
2
ZAL-O
Wykład
15
Postępowanie karne
2
ZAL-O
Wykład
15
Prawo Cywilne
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawo administracyjne
2
ZAL-O
Wykład
15
Prawo karne
2
ZAL-O
Wykład
15
Prawo konstytucyjne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Etyka urzędnicza
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organy Unii Europejskiej
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawo przedsiębiorstw publicznych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo umów handlowych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo wyznaniowe i administracyjne aspekty prawa kanonicznego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
4
Seminarium
4
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
45,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Postępowanie sądowo-administracyjne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach administracyjnych
2
ZAL-O
Wykład
15
Prawne aspekty bioetyki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo porównawcze publiczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Publiczne prawo konkurencji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Seminarium
4
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
21,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Podstawy organizacji i zarządzania
2
System ochrony prawnej w UE
2
System ubezpieczeń społecznych
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Międzynarodowe i krajowe instrumenty prawne w ochronie środowiska
2
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
4
Seminarium
4
SUMA
18,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
12
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
24
SUMA
36,0