Ekspertyza sądowa

Judical exper appraisement

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-ESADkrym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekryminalistika
Wymagania wstępneznajomośc podstawowych zagadnień z dziedziny kryminalistyki
Opis ćwiczeń- podstawy ekspertyzy daktyloskopijnej, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy pisma i dokumentów, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy traseologicznej, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy komputerowo-technicznej
Opis wykładów- pojęcie, znaczenie i klasyfikacja ekspertyz - struktura i stan ekspertyz w Polsce - problemy oceny opinii biegłego - podejście amerykańskie oraz koncepcja "biegłego-sędziego faktu" w jej współczesnej interpretacji - metodologia ekspertyz - błędy biegłych i ich rozpoznawanie - kontrola jakości ekspertyz w laboratoriach
Cel kształceniaNabycie przez studentów wiedzy w zakresie podstaw prawnych, organizacyjnych i metodologicznych ekspertyz sądowych, umiejętności oceny wyników ekspertyz sądowych
Literatura podstawowaD. Sołodow, Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Volumina, Olsztyn-Szczecin, 2012; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, Difin, warszawa, 2015 J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolkters Kluwer, Warszawa, 2007 M. Goc, J. Moszczyński (red.), Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Difin, Warszawa, 2007 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śladczych, WAiP, Warszawa, 2008.
Literatura uzupełniająca
Uwagi