Kryminalistyka - nowe metody i techniki

Criminality - new methods and techniques

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-KNMITkrym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo karne procesowe, prawo karne materialne
Wymagania wstępnePodstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa karnego procesowego oraz materialnego.
Opis ćwiczeń1. Zajęcia praktyczne - ujawnianie i zabezpieczanie śladów 2. Rozpoznawanie technicznych zabezpieczeń dokumentów przed fałszerstwami 3. Funkcjonowanie kryminalistycznych baz danych 4. Identyfikacja kryminalistyczna
Opis wykładów1. Kryminalistyka - wprowadzenie i rekapitulacja podstawowych pojęć oraz zagadnień przedmiotu 2. Kryminalistyczne bazy danych 3. Rozwój badań kryminalistycznych - nowoczesne metody wizualizacji śladów, naukowe podstawy identyfikacji, problem subiektywizmu, opiniowanie 4. Problematyka standaryzacji metod badawczych oraz akredytacji laboratoriów kryminalistycznych 5. Postęp technologiczny jako podstawa rozwoju współpracy międzynarodowej organów ścigania w zwalczaniu przestępstw o charakterze transgranicznym
Cel kształceniaNabycie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystywania współczesnych technologii oraz nowoczesnych narzędzi w kryminalistyce.
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc J. Moszczyński , Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych , Łośgraf, 2011 2) J. Moszczyński, Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011
Literatura uzupełniająca1) M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, 2017
UwagiBrak