Kryminologia

Criminology

2018L

Kod przedmiotu2421N2-KRYM-krym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo karne materialne
Wymagania wstępneZnajomość zasad odpowiedzialności karnej oraz podstawowych typów przestępstw
Opis ćwiczeńPogłębienie i uszczegółowienie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowania kryminologii. Geneza, przedmiot, definicja i działy kryminologii. Struktura, dynamika i geografia przestępczości. Metodologia badań statystycznych w oparciu statystyki kryminalne. Podstawy prognozowania kryminalnego metodą ekstrapolacji. Podstawy wiktymologii. Problematyka ciemnej liczby przestępstw i przestępstw bez ofiar. Omówienie poszczególnych kategorii przestępstw.
Opis wykładówWprowadzenie w istotę oraz prawne i socjologiczne rozumienie fenomenu przestępczości, poszczególnych jej rodzajów, etiologii zjawiska przestępczości oraz powiązanych z nią form patologii społecznej, sprawcy i ofiary przestępstwa oraz profilaktyki i zwalczania przestępczości, a także postrzegania ich w perspektywie holistycznej. Przedstawienie przestępczości jako konsekwencji zaburzeń rozwoju społeczno – ekonomicznego, narastania dysproporcji, jak i ich uwarunkowań kulturowych. Omówienie wybranych kategorii przestępczości, silnie rozwijających się w polskim społeczeństwie oraz interakcji pomiędzy poszczególnymi rodzajami przestępczości. Wykłady mają ukształtować w studentach umiejętność samodzielnego analizowania zjawiska przestępczości i powiązanych z nią zagadnień oraz studiowania literatury przedmiotu. Wykład monograficzny obejmujący następującą problematykę: - kryminologia jako dyscyplina nauki - jednostka i społeczeństwo - teorie kryminologiczne - charakterystyka przestępczości.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zdobycie wiedzy z obszaru przestępczości oraz patologii społecznych. Poznanie ich etiologii, fenomenologii, możliwości zapobiegania oraz polityki kryminalnej państwa w przedmiotowym zakresie. W wyniku zajęć student powinien zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu kryminologii.
Literatura podstawowa1) J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche, 2006 2) B. Hołyst, Kryminologia, LexisNexis, 2010 3) B. Hołyst, Wiktymologia, LexisNexis, 2010 4) I. Pospiszyl, Patologie społeczne, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi