Mediacja w sprawach karnych

Mediation in criminal matters

2017L

Kod przedmiotu2421N2-MWSKA-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo karne, postępowanie karne
Wymagania wstępneznajomość przepisów polskiego prawa karnego oraz procedury karnej
Opis ćwiczeń1. pojęcie mediacji; 2. mediacja a inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów 3. rodzaje i sposoby prowadzenia mediacji 4. etapy postępowania mediacyjnego 6. organizacja postępowania mediacyjnego 7. techniki prawidłowej komunikacji w mediacjach
Opis wykładów1. mediacja w polskim systemie prawnym 2. mediacje w sprawach karnych 3. zasady mediacji i prowadzenia postępowania mediacyjnego 4. specyfika roli mediatora 5. prawa i obowiązki mediatora, prawa i obowiązki stron mediacji 6. odpowiedzialność mediatora 7. skutki wszczęcia mediacji i sposoby jej zakończenia 8. ugoda mediacyjna
Cel kształceniaWyjaśnienie podstawowych pojęć i konstrukcji prawa karnego materialnego oraz procesowego, omówienie podstawowych zasad mediacji oraz regulacji prawnych w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) Kruk, Wójcik, Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych, wyd.Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2004r., 2) Rękas, Mediacja w polskim prawie karnym, wyd.Ministerstwo Sprawiedliwości, 2011r.
Literatura uzupełniająca1) Rosenberg Marshall, wyd. CzO, Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy, 2017r., tom 1 2) Borecka-Biernat, Cywińska , wyd. Difin, Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, 2015r., tom
Uwagi