Publiczne prawo konkurencji

Public competition law

2017L

Kod przedmiotu2421N2-PPKkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo gospodarcze publiczne, europejskie prawo gospodarcze
Wymagania wstępneZnajomość zasad oraz regulacji prawnych obowiązujących w ramach krajowego oraz europejskiego systemu gospodarczego.
Opis ćwiczeńPodstawy prawne zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Zasada zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Ustawowe wyłączenia porozumień bagatelnych oraz wyłączenia grupowe i indywidualne. Względny zakaz porozumień ograniczających konkurencję. Pojęcie porozumień i przykładowe porozumienia ograniczające konkurencję. Rodzaje porozumień. Bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku. Pojęcie pozycji dominującej. Praktyki nadużywania pozycji dominującej. Decyzje w sprawach naruszania zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Nieważność praktyk ograniczających konkurencję. Prewencyjna kontrola koncentracji przedsiębiorców. Granice kontroli koncentracji o wymiarze unijnym i narodowym. Pojęcie koncentracji. Wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji. Koncentracja dokonana przez przedsiębiorcę zależnego. Kryteria oceny koncentracji. Decyzje w sprawach koncentracji. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. Postępowanie wyjaśniające.
Opis wykładówPubliczne a prywatne prawo konkurencji. Cele publicznoprawnej interwencji w stosunki konkurencji rynkowej. Istota i zakres publicznego prawa konkurencji. Przepisy krajowe a europejskie. Zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku. Postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Koncentracja przedsiębiorców i zasady jej kontroli. Postępowania w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców. Pozycja ustrojowa, zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Instytucja Leniency w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zasady nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedstawienie zasad ochrony konkurencji, realizowanej w szczególności w interesie publicznym. Materiał obejmuje przede wszystkim reguły konkurencji, obowiązujące w polskim, jak i europejskim systemie prawnym oraz zadania i kompetencji polskich i europejskich organów ochrony konkurencji. Przedmiot obejmuje również omówienie specyficznej siatki pojęciowej, charakterystycznej na prawa konkurencji oraz analizę orzecznictwa.
Literatura podstawowa1) Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi