Zasady ustroju politycznego państwa

The principles of state political system

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-ZUPPkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceKonstytucyjny system organów państwowych
Wymagania wstępneZnajomość składu, kompetencji i trybu funkcjonowania organów władzy.
Opis ćwiczeńZasada republikańskiej formy państwa. Zasada dwuizbowości parlamentu. Zasada decentralizacji władzy publicznej. Zasada autonomii, niezależności i współpracy między państwem, kościołami i związkami wyznaniowymi. Zasada społecznej gospodarki rynkowej.Zasada podziału władz.
Opis wykładówPojęcie zasad ustroju. Istota państwa – geneza państwa; definicja państwa.Pojęcie ustroju państwa i władzy państwowej. Formy państwa – typologia form państwa; ustrój terytorialny a forma państwa. Zasada suwerenności Narodu – pojęcie Narodu, formy demokracji bezpośredniej. Zasada suwerenności Narodu - demokracja przedstawicielska: wybory, pluralizm polityczny; mandat. Państwo prawne – geneza idei państwa prawnego; rozwój koncepcji państwa prawnego – modele państwa prawnego; cechy państwa prawnego. Podstawowe instytucje demokratycznego państwa prawnego – zasada konstytucjonalizmu; uznanie ustawy za podstawowe źródło prawa tworzenia prawa.Zasada niezawisłości sądownictwa; Konstytucyjny charakter i konstytucyjne gwarancje praw i wolności.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przybliżenie fundamentalnych zasad ustroju politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej.
Literatura podstawowaD. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009. J. Kuciński, W. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012. B. Banaszak, Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2009. R. Wonicki, 2007r., "Spór o demokratyczne państwo prawa", wyd. ISP PAN.
Literatura uzupełniająca
Uwagi