Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno ekonomicznej

History of constitutional-administrative and socio-economic thought

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-HMUAISEkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria
Wymagania wstępneZnajomość historii instytucji polityczno-prawnych charakterystycznych dla kultury europejskiej
Opis ćwiczeń1. Państwo w starożytności - greckie polis i rzymskie civitas. 2. Główne systemy uzasadnień normatywnych - sakralizm, legalizm, moralizm. 3. Augustyn Aureliusz i Tomasz z Akwinu - państwo, społeczeństwo,idea sprawiedliwości. Przełom nominalistyczny - William Ockham. 4. Polityka racji stanu - N. Machiavelli 5. Cechy monarchii absolutnej - teksty źródłowe 6. Nowożytna biurokracja - Maks Weber 7. Koncepcje państwa dobrobytu. Szczęście jako kategoria polityczna. 7. Praca zaliczeniowa
Opis wykładów1.Specyfika doktrynalnego ujęcia rzeczywistości społecznej i ustrojowej 2. Starożytne modele sprawiedliwości - Platon 3. Starożytne modele sprawiedliwości (c.d) - Arystoteles 4. Modelowe ujęcie państwa i prawa w dobie feudalizmu.Teokratyzm. 5. Renesansowe utopie - znaczenie utopii w kulturze europejskiej. 6. Absolutyzm - ustrój i doktryna 7. Główne nurty XIX -wiecznej myśli politycznej - liberalizm, socjalizm, solidaryzm, konserwatyzm 8.Teorie stanu natury (T. Hobbes, H. Grocjusz) Kontraktualizm do J.J. Rousseau do J. Rawls.
Cel kształceniaWiedza dotycząca ewolucji idei związanych z przeobrażeniami systemów społecznych, prawnych i gosporarczych
Literatura podstawowa1) Sylwestrzak A, Historia doktryn politycznych i prawnych, (także nowsze wydania) , Warszawa, 2000 2) Barwicka – Tylek, J. Malczewski,, Historia myśli ustrojowej i społecznej, , Warszawa, 2009 3) Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, 2000
Uwagi