Prawo administracyjne

Administrative law

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PADkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy prawoznawstwa, nauka o państwie, nauka o administracji
Wymagania wstępnestudent posiada przyswojoną siatkę pojęć z przedmiotów (podstawy prawoznawstwa, nauka o państwie, nauka administracji)
Opis ćwiczeńTreścią ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z prawem administracyjnym, administracją publiczną, jako obszaru funkcjonowania w niej organów administracji wszystkich szczebli. Celem ćwiczeń ponadto jest uszczegółowienie treści wykładów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przybliżona zostanie wiedza z zakresu ustroju administracji publicznej, a także metod i form działań administracji publicznej. W zakresie e-administracji, student zdobędzie praktycznych umiejętności posługiwania się najważniejszymi usługami e-administracji w administracji publicznej w Polsce jako przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. Student pozna podstawowe informacje na temat społeczeństwa informacyjnego opartego na definicji eadministracji, perspektywy rozwoju e-administracji w Unii Europejskiej i w Polsce wraz z poziomami dostępności e-usług. Szczegółowe zagadnienia obejmują: Pojęcie administracji publicznej i określenie prawa administracyjnego, Geneza i cechy konstytutywne administracji publicznej, Określenie prawa administracyjnego jako gałęzi prawa, jego zakres przedmiotowy i podmiotowy, metoda regulacji, stosunek do innych gałęzi prawa, Systematyka prawa administracyjnego, Nauka prawa administracyjnego, jej główne kierunki i przedstawiciele , Źródła prawa administracyjnego, Istota źródeł prawa administracyjnego w warunkach polskich i ich klasyfikacja, Prawo miejscowe, Wpływ prawa międzynarodowego i europejskiego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce, Instytucje ogólne prawa administracyjnego ustrojowego, Zasady organizacji administracji publicznej, Funkcje administracyjne organów państwowych, Funkcje administracyjne organów państwowych, Administracja rządowa, Administracja rządowa w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, Podział terytorialny kraju, Istota i znaczenie podziału terytorialnego kraju, Rodzaje i gradacja podziału terytorialnego kraju, Zasady zmian w podziale terytorialnym kraju , Samorząd terytorialny, Pozycja prawna gminy w systemie samorządu terytorialnego, Organy jednostek samorządu terytorialnego i relacje miedzy nimi, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Inne formy organizacyjnoprawne wykonywania zadań publicznych, Prawo służby publicznej, Pojęcie służby publicznej i zasady dostępu do niej, Pracownicy urzędów państwowych, Służba cywilna, Pracownicy samorządowi.
Opis wykładówTreścią wykładu jest przedstawienie problematyki obejmującej pojęcia i podział prawa administracyjnego, zasady prawa administracyjnego, źródła prawa administracyjnego - ich promulgacja, podział terytorialny dla celów administracji publicznej, charakterystyka podmiotów realizujących zadania administracji publicznej. Podczas wykładu omówione zostaną także zasady związane z funkcjonowaniem e-administracji.
Cel kształceniaOpanowanie wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. Cel kształcenia będzie realizowany dzięki działaniom zmierzającym do osiągnięcia założonych skutków edukacyjnych, realizowane w procesie kształcenia za pomocą wybranych przez prowadzącego metod
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne , wyd. Wolters Kluwer , 2014 2) Ura E., Prawo administracyjne, wyd. Prawnicze LexisNexis , 2010 3) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. TNOiK "Dom Organizatora” , 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi