Praktyki zawodowe

Professional practice

2019L

Kod przedmiotu2421NJ-PZAW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne, Prawo karne, Prawo administracyjne, Prawo handlowe
Wymagania wstępneZnajomość kluczowych zagadnień prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.
Opis ćwiczeńObserwacja czynności, przebiegu procesów w organach wymiaru sprawiedliwości, instytucjach i urzędach adm., przygotowywanie projektów dokumentów, pism procesowych, orzeczeń, dyskusja, analiza przypadków (rozwiązywanie kazusów). W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien: a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji, b) zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka, c) zapoznać się zasadami obiegu dokumentacji, d) uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka, e) wykonywać inne zadania technicznoorganizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.
Opis wykładówW ramach sfery merytorycznej student powinien: a) zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę, b) zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku działania instytucji, c) poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności, d) przygotowywać projekty pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, e) zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy, f) uczestniczyć w rozprawach i innych merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, g) wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykonywania zawodów wymagających znajomości zasad stosowania i wykładni przepisów prawa.
Literatura podstawowa1) Senat Uniwersytetu, Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Regulamin studiów, UWM, 2015 2) Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich, UWM, 2018 3) Rada Wydziału Prawa i Administracji, Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji - Regulamin praktyk zawodowych, WPiA, 2018 4) -, Literatura zalecana przez indywidualnego opiekuna praktyki, -, -
Literatura uzupełniająca1) Karol Różycki, wyd. Wolters Kluwer, Kontrola celno-skarbowa. Komentarz Wzory, zestawienia i procedury kontrolne, 2018r., tom 2) P. Drembkowski, wyd. C.H. Beck, Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami, 2017r., tom 3) R. Stefański, wyd. C.H. Beck, Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami, 2017r., tom 4) R. Pabis, wyd. C.H. Beck, Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami , 2018r., tom 5) K. Flaga-Gieruszyńska (red.), wyd. Wolters Kluwer, Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami , 2016r., tom
Uwagi