Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym - studia drugiego stopnia - niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Administracja

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów, kryterium kwalifikacji stanowił ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120.
  Kwalifikacje absolwenta:
  Absolwent posiada poszerzoną wiedzę z zakresu administracji, mechanizmów zarządzania administracją i jej funkcjonowania, dogmatycznych dyscyplin prawa polskiego, wiedzy o systemie prawa europejskiego i współpracy międzynarodowej w ochronie bezpieczeństwa i porządku prawnego, psychologii, kryminologii a także o zasadach prowadzenia działań procesowo-kryminalistycznych, taktyce, technice, metodyce i strategii kryminalistycznej, metodyce działań dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia:
  1. W kategorii wiedzy absolwent:
  a. Opanował w stopniu rozszerzonym terminologię z zakresu studiowanego kierunku oraz specjalności z kryminalistyki i nauk pokrewnych w postępowaniu karnym
  b. Ma poszerzoną wiedzę o miejscu administracji w systemie nauk społecznych oraz roli kryminalistyki i nauk pokrewnych w postępowaniu karnym w ochronie porządku prawnego, opanował w stopniu rozszerzonym wiedzę o metodologii nauk społecznych, technikach pozyskiwania danych i prowadzenia działań procesowo-kryminalistycznych
  c. Ma pogłębioną wiedzę na temat systemu prawa w państwie oraz zasad działania struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych) i relacji między nimi zachodzących w określonych kręgach kulturowych , zna procedury postępowania organów ochrony porządku prawnego
  d. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  e. Ma rozszerzoną wiedzę o państwie, władzy, organizacji aparatu władzy publicznej w państwie i ich ewolucji oraz systemach organów ochrony prawnej, ich zadaniach, uprawnieniach i obowiązkach
  f. Ma pogłębioną wiedzę historyczną na temat rozwoju państwa i administracji, w tym organów ochrony porządku prawnego w określonych kulturach prawnych tworzonych przez człowieka
  g. Ma rozszerzoną wiedzę, na temat procesów zachodzących w administracji i organach ochrony prawnej, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa oraz ochronie prawnej
  h. Ma pogłębioną wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony
  i. Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego (prawa administracyjnego, materialnego, postępowania administracyjnego) oraz o taktyce, technice, metodyce i strategii kryminalistycznej, innych naukach pokrewnych i postępowaniu karnym,
  j. Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach prawa prywatnego (prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego), prawa karnego i postępowania karnego
  k. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych oraz ochrony środowiska
  l. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk penalnych, prawa dowodowego oraz prowadzenia czynności procesowo-kryminalistycznych w metodyce działań dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych.
  m. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  n. Ma poszerzoną wiedzę o procesach zachodzących w sferze organizacji i zarządzania, w tym prowadzenia w zespole działań operacyjno-procesowych w ochronie porządku prawnego
  o. Ma rozszerzoną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania Unii Europejskiej
  p. Ma rozszerzoną wiedzę na temat współpracy międzynarodowej w sprawach karnych w europejskich i pozaeuropejskich systemach normatywnych
  q. Ma poszerzoną wiedzę o zachodzących w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej procesach gospodarczych, rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz podejmowania działań na rzecz ochrony porządku prawnego
  2.W kategorii umiejętności absolwent:
  a. Prawidłowo interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe) i relacje między nimi, rozpoznaje zagrożenia w ochronie porządku prawnego i wskazuje na możliwe działania zapobiegawcze lub zabezpieczające
  b. Posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku i specjalności oraz systemami normatywnymi i procedurami w działaniach na rzecz ochrony porządku prawnego
  c. Posiada umiejętność właściwej analizy aktów normatywnych, zjawisk społecznych, dobierania danych i metod analiz, w tym planowania i podejmowania działań procesowo-kryminalistycznych
  d. Posiada umiejętność krytycznej oceny obowiązującego stanu normatywnego oraz procedur postępowania w ochronie porządku prawnego
  e. Prezentuje wyniki prowadzonych badań w sposób przejrzysty, usystematyzowany
  f. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania i formułowania opinii, prowadzenia analiz zjawisk społecznych w aspekcie prawnym
  g. Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z zakresu studiowanego kierunku i specjalności
  h. Samodzielnie proponuje rozwiązania i procedury podjęcia rozstrzygnięć w różnych sytuacja faktycznych, m.in. w ochronie porządku prawnego
  i. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi i procedurami postępowania w działaniach organów ochrony prawnej
  j. Właściwie interpretuje zjawiska ekonomiczne oraz procesy i zdarzenia społeczne
  k. Posiada umiejętność rozwiązywania dylematów mogących pojawić się w pracy zawodowej
  l. Potrafi prognozować procesy (polityczne, prawne, ekonomiczne) wykorzystując metody i narzędzia właściwe dla studiowanego kierunku i specjalności
  m. Posiada umiejętność rozumienia zmian i analizowania zjawisk społecznych
  n. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3.W kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  a. Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej
  b. Jest otwarty na występujące problemy w sferze administracji i systemach organów ochrony prawnej
  c. Kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa i procedurach postępowania w ochronie porządku prawnego
  d. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk społecznych oraz w ocenie stanu przestępczości i metodach jej zwalczania
  e. Jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy
  f. Rozwija zainteresowania zawodowe
  g. Ma świadomość posiadanej wiedzy i potrzebę stałego jej poszerzania
  h. Jest zdolny do współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról
  i. Posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem
  j. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz podejmować i planować działania na rzecz ochrony porządku prawnego.
  Praktyka:
  Celem praktyk jest przede wszystkim umożliwienie studentom zwiększenia swojej atrakcyjności jako przyszłych pracowników poprzez uzyskanie doświadczenia zawodowego. Odbycie praktyk powinno również dać studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową lub służbą w organach ochrony prawnej. Podmiotom przyjmującym studentów na praktyki daje to możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub służby albo stażu.
  Praktyki na kierunku Administracja studia II stopnia, spec. Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – po II semestrze. Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni, co, przy zastosowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy wynosi 160 h.
  Praktyki realizowane są w organach ochrony prawnej - tj. w tzw. służbach ścigania karnego, czyli jednostkach mundurowych oraz innych placówkach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w których studenci mają możliwość zapoznania się z działalnością oraz specyfiką pracy lub służby, niezbędną do podjęcia w przyszłości pracy albo służby zgodnie ze swoją specjalizacją oraz w sądach, organach administracji rządowej i samorządowej. W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania instytucji organizacyjnej a także bierze udział w realizacji czynności i zadań na zasadach określonych i wyznaczonych przez podmiot, u którego odbywa praktyki.
  Kontrola odbywania praktyk realizowana jest poprzez wizyty u wybranych podmiotów a także poprzez kontrole dokumentów, jakie sporządza odbywający praktykę wraz z praktykodawcą. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów:
  - dzienniczka praktyk lub innego dokumentu potwierdzającego okres odbywanej praktyki oraz realizację zadań przez studenta,
  - opinii opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w sferze publicznej i prywatnej. Może podjąć pracę w sektorze administracji publicznej – rządowej i samorządowej, w instytucjach państwowych m. in. W organach ochrony prawnej i pionach ochrony informacji niejawnych, prywatnych agencjach ochrony osób i mienia oraz detektywistycznych, a także w obszarze gospodarki. Posiada umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, w tym umożliwiające kierowanie zespołami ludzkimi oraz pełnienie w przyszłości roli mediatora.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informatyczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno ekonomicznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Zasady ustroju politycznego państwa
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Podstawy Prawa Finansowego
2
ZAL-O
Wykład
10
Podstawy prawa pracy
2
ZAL-O
Wykład
10
Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
2
ZAL-O
Wykład
10
Postępowanie karne
2
ZAL-O
Wykład
10
Prawo administracyjne
2
ZAL-O
Wykład
10
Prawo cywilne
3
ZAL-O
Wykład
18
Prawo karne
2
ZAL-O
Wykład
10
Prawo konstytucyjne
2
ZAL-O
Wykład
10
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
32,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Postępowanie sądowo-administracyjne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Publiczne prawo konkurencji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Specjalizacyjne
Mediacja w sprawach karnych
2
VI - Praktyka
Praktyki zawodowe
3
ZAL
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
22,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Podstawy organizacji i zarządzania
2
System ochrony prawnej w UE
2
System ubezpieczeń społecznych
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Ekspertyza sądowa
4
Kryminalistyka - nowe metody i techniki
4
Prawo dowodowe
4
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kryminologia
4
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
8
SUMA
37,0