Podstawy organizacji i zarządzania

Fundamentals of organization and management

2022Z

Kod przedmiotu21N2-POZ-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Donald R. W., Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa, 2002 2) M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, 2004 3) A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi