Postępowanie sądowo-administracyjne

Administrative court proceedings

2021L

Kod przedmiotu21N2-PSAkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) o, 1) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, t. 1, Wolters Kluwer SA, 2017, s. 784 2) T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, t. 1, Wolters Kluwer SA, 2017, s. 592 3) M. Kopacz, Wymagania formalne skargi i ich ocena w postępowaniu sądowoadministracyjnym, t. 4, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2016, s. 21-34 , o, o
Literatura uzupełniająca
Uwagi