System ubezpieczeń społecznych

System of national insurance

2022Z

Kod przedmiotu21N2-SUSkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego , Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 1-284 2) J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, 2006, s. 1-300
Literatura uzupełniająca
Uwagi