Praktyki zawodowe

Professional practice

2021L

Kod przedmiotu21NJ-PZAW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Senat Uniwersytetu, Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Regulamin studiów, UWM, 2015 2) Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich, UWM, 2018 3) Rada Wydziału Prawa i Administracji, Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji - Regulamin praktyk zawodowych, WPiA, 2018 4) -, Literatura zalecana przez indywidualnego opiekuna praktyki, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi