Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Administracja

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w sferze publicznej i prywatnej. Może podjąć pracę w sektorze administracji publicznej – rządowej i samorządowej, w instytucjach państwowych m. in. W organach ochrony prawnej i pionach ochrony informacji niejawnych, prywatnych agencjach ochrony osób i mienia oraz detektywistycznych, a także w obszarze gospodarki. Posiada umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, w tym umożliwiające kierowanie zespołami ludzkimi oraz pełnienie w przyszłości roli mediatora.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno ekonomicznej
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zasady ustroju politycznego państwa
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Podstawy prawa pracy
2
ZAL-O
Wykład
15
Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
2
ZAL-O
Wykład
15
Postępowanie karne
2
ZAL-O
Wykład
15
Prawo Cywilne
3
ZAL-O
Wykład
30
Prawo administracyjne
2
ZAL-O
Wykład
15
Prawo karne
2
ZAL-O
Wykład
15
Prawo konstytucyjne
2
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowych
Kryminalistyka ogólna I
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Seminarium
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
32,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów w Unii Europejskiej
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Postępowanie sądowo-administracyjne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Kryminalistyka ogólna II
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Publiczne prawo konkurencji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
V - Specjalizacyjne
Praktyka zawodowa
3
ZAL
Praktyki zawodowe
160
Przedmiot specjalizacyjny
4
Seminarium
2
ZAL
Seminarium
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
22,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Podstawy organizacji i zarządzania
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia sądowa
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
System ochrony prawnej w UE
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
System ubezpieczeń społecznych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Ekspertyza sądowa
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Kryminalistyka - nowe metody i techniki
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Prawo dowodowe
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
4
Seminarium
2
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowych
Kryminologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
8
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
22
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane problemy taktyki kryminalistycznej
3
SUMA
37,0