Prawo dowodowe

Evidence Law

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-PRD-krym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawa karnego materialnego i procesowego, Kryminalistyka
Wymagania wstępneDobra znajomość przepisów prawa karnego materialnego i procesowego oraz gwarancji konstytucyjnych w zakresie praw i wolności człowieka a także umiejętność stosowania metod wykładni prawa.
Opis ćwiczeńPrzedmiotem ćwiczeń jest interpretacja i stosowanie w praktyce poszczególnych rozwiązań prawnych odnoszących się do wykonywania czynności dowodowych zgodnie z warunkami prawnymi i zasadami procesowymi. Ponadto ćwiczenia praktyczne z umiejętności analizy prawnej zakazów dowodowych oraz oceny wartości dowodowej i skuteczności wykrywczej poszczególnych źródeł i środków dowodowych.
Opis wykładówPrzedmiotem wykładu jest problematyka prawa dowodowego w procesie karnym i problemy faktyczne oraz prawne prowadzenia postępowania dowodowego. Tematyka wykładów obejmuje pozyskiwanie i przeprowadzanie dowodów zgodnie z zasadami procesowymi i kryminalistycznymi, zakazy dowodowe oraz ocenę dowodów przez pryzmat ich skuteczności wykrywczej i wartości dowodowej w sądzie.
Cel kształceniaUzyskanie przez studenta niezbędnej wiedzy teoretycznej i wykształcenie umiejętności posługiwania się nią w zakresie prawidłowego stosowania przepisów obowiązującego stanu prawnego w prowadzeniu czynności dowodowych na etapie postępowania przygotowawczego w procesie karnym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem, TNOiK, 2009 2) M. Lisiecki , Okazanie - identyfikacja prowadzona przez organ procesowy, czy też specjalistów lub biegłych (Identity Parade – Executable Identification by Procedural Institution or Specialist or Expert), w: JURISPRUDENCIJA-Teismo, Ekspertizes, Teorija ir Praktika, Mokslo Darbai 66 (58), t. 66 (58), Mykolo Romerio Uniwersitetas, Wilnius , 2005, s. 110-119 3) M. Lisiecki , Okazanie cech i właściwości – problemy wykładni obowiązującego stanu prawnego, w: P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Wolters Kluwer, 2010, s. 313-317 4) T. Marcinkiewicz , Medycyna sądowa dla prawników, WSPol., Szczytno , 2010
Uwagi