System ochrony prawnej w UE

System of legal protection in the European Union

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-SOPkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo konstytucyjne, Instytucje i źródła Ue
Wymagania wstępneZnajomość siatki pojęciowej prawa konstytucyjnego i prawa UE
Opis ćwiczeń1. Analiza postanowień Traktatu o funkcjonowaniu UE dotyczących systemu skarg przysługujących do TS i Sądu. 2. Praca z orzecznictwem TS i Sądu. 3. Pozasądowe środki ochrony prawnej - analiza elementów petycji do PE oraz skargi do Europejskiego Ombudsmana.
Opis wykładów1. Geneza systemu ochrony prawnej w UE i podstawy prawne funkcjonowania. 2. Organizacja Trybunału Sprawiedliwości - wybór sędziów, prezes TS, rola rzeczników generalnych, izby sądowe,sekretarz TS i służby Trybunału. 3. Postępowanie przed TS - faza pisemna i ustna, wymogi skargi, zasada bezwzględnej reprezentacji stron w postępowaniu, rodzaje orzeczeń Trybunału. 4. Organizacja i funkcjonowanie Sądu i Sądu ds Służby Publicznej. 5. Skargi przysługujące do TS i Sądu. 6. Pozasądowe środki ochrony prawnej.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w UE, a w tym organizacji sądów unijnych, procedur stosowanych przed nimi oraz skarg przysługujących różnym podmiotom w celu ochrony prawnej.
Literatura podstawowa1) J. Barcz, A. Bierć, J. Jakubowska-Hara, Zarys prawa, Warszawa 2015; 2) M. Nesterowicz, Prawo Turystyczne, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca
Uwagi