System ubezpieczeń społecznych

System of national insurance

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-SUSkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSystem ubezpieczeń społecznych
Wymagania wstępneumiejętność posługiwania się tekstami prawnymi, umiejętność wyszukiwania orzeczeń sądów
Opis ćwiczeńWprowadznie do przedmiotu. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego. Definicja wypadku przy pracy (analiza przeslanek; zdarzenie nagłe, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, skutek-uraz lub śmierć). Zakres świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Skutki w zakresie zdolności do pracy (czasowa i trwała niezdolność). Uregulowanie prawne choroby zawodowej (definicja legalna, wykaz chorób zawodowych, rozpoznanie, stwierdzenie choroby zawodowej). Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy. Utrata prawa do świadczeń. Składka na ubezpieczenie "wypadkowe."Świadczenia chorobowe (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy).
Opis wykładówSystem ubezpieczeń społecznych-zasady, funkcje i sposób regulacji prawnej. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu i obowiązek opłacania składki. Nabycie prawa do emerytury, praktyczne przeliczanie. Trzy filary prawa do emerytury według nowego systemu. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Prawo do reny rodzinnej. Zasiłki i dodatki do emerytur i rent.
Cel kształceniaWprowadzenie w tematykę systemu ubezpieczeń społecznych, problematykę wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ubezpieczeń chorobowych.Zaznajomienie z tematyką prawa ubezpieczeń społecznych w szczególności z aspektami prawnymi emerytur oraz rent w systemie prawnym.
Literatura podstawowa1) I Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego , Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 1-284 2) J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, 2006, s. 1-300
Literatura uzupełniająca1) W. Witoszko , Pojęcie stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w razie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. , t. nr 5, MOPR, 2005 2) W. Witoszko , Uraz jako element definicji wypadku przy pracy. , t. nr 6, MOPR, 2006 3) M. Majchrzak , Stres jako przyczyna wypadków przy pracy wśród kadry kierowniczej. , t. nr 11, MOPR, 2007 4) R. Sadlik , Problemy z ustaleniem przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy. , t. nr 8, MOPR, 2017 5) J.Litowski , Cecha nagłości wypadku przy pracy. , t. nr 3, MOPR, 2018
Uwagi