Zasady ustroju politycznego państwa

The principles of state political system

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-ZUPPkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceKonstytucyjny syste4m organów państwowych
Wymagania wstępneznajomosc podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem aparatu państwowego
Opis ćwiczeńZasada republikańskiej formy państwa. Zasada dwuizbowości parlamentu. Zasada decentralizacji władzy publicznej. Zasada autonomii, niezależności i współpracy między państwem, kościołami i związkami wyznaniowymi. Zasada społecznej gospodarki rynkowej.Zasada podziału władz.
Opis wykładówPojęcie zasad ustroju. Istota państwa – geneza państwa; definicja państwa.Pojęcie ustroju państwa i władzy państwowej. Formy państwa – typologia form państwa; ustrój terytorialny a forma państwa. Zasada suwerenności Narodu – pojęcie Narodu, formy demokracji bezpośredniej. Zasada demokratycznego państwa prawnego. Zasada nadrzędności konstytucji w systemie źródeł prawa. Zasada suwerenności Narodu - demokracja przedstawicielska: wybory, pluralizm polityczny; mandat. Państwo prawne – geneza idei państwa prawnego; rozwój koncepcji państwa prawnego – modele państwa prawnego; cechy państwa prawnego. Podstawowe instytucje demokratycznego państwa prawnego – zasada konstytucjonalizmu; uznanie ustawy za podstawowe źródło prawa tworzenia prawa.Zasada niezawisłości sądownictwa; Konstytucyjny charakter i konstytucyjne gwarancje praw i wolności.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przybliżenie fundamentalnych zasad ustroju politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej.
Literatura podstawowa1) D. Dudek, , LITERATURA PODSTAWOWA 1) D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 2) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, wydawnictwo Liber, Warszawa 2015. , Wyd. Wolters Kluwer, 2009 2) L. Garlicki,, Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, Liber,, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi