Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) RP, 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami, , Warszawa, 2005 2) MNiSW, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, , warszawa, 2007 3) Danuta Koradecka, Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej,, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi