Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Masters seminar and thesis

2020L

Kod przedmiotu2421S2-KRMUS2LsprKRK
Punkty ECTS 22
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Węglinska , Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów., Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010 2) J. Apanowicz, Metodologia nauk, Dom organizatora, 2003 3) Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi