Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and execution Proceedings in Administration

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PAIE-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski,, Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, C.H. Beck, 2017 2) B. Adamiak, J.Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer,, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi