Podstawy organizacji i zarządzania

Fundamentals of organization and management

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-POZ-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość problematyki organizacji i zarządzania w ogólnym zarysie na podstawie własnych doświadczeń i dotychczasowej wiedzy na ten temat
Opis ćwiczeń1.Ocena sprawności organizacyjnej wybranej organizacji / instytucji administracji publicznej 2. Określenie parametrów oraz projektowanie uproszczonej struktury organizacyjnej na podstawie parametru konfiguracji 3. Uwzględnienie czynnika czasu jako kryterium organizacji pracy na przykładzie biura 4. Wybór stopnia partycypacji pracowniczej przy podejmowaniu decyzji kierowniczych 5. Sporządzanie planu operatywnego dla wybranej organizacji na podstawie ustalonych wielkości planowych.
Opis wykładów1. Istota, znaczenie i funkcje zarządzania organizacjami 2. Organizacja jako obiekt zarządzania w podejściu funkcjonalnym 3. Kierowanie i organizowanie- cykl organizacyjny 4. Teorie motywowania do pracy 5. Kryteria pomiaru efektywności zarządzania organizacjami publicznymi i biznesowymi Współczesne tendencje w zarządzaniu organizacjami
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką organizacji i zarządzania instytucjami publicznymi obejmującą zagadnienia dotyczące: pojęcia zarządzania, celów i hierarchii systemu zarządzania instytucjami publicznymi i innymi organizacjami; zarysu historycznego rozwoju myśli teoretycznej organizacji i zarządzania jak również charakterystyki poszczególnych funkcji zarządzania tj. planowania, organizowania ze szczególnym podkreśleniem funkcji kierowania i motywowania oraz kontroli wyników zarządzania; znanych teorii motywowania do pracy ; stylów kierowania podwładnymi; zasad podejmowania decyzji kierowniczych ; współczesnych tendencji w rozwoju nauk organizacji i zarządzania
Literatura podstawowa1) Donald R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa , 2002 2) M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa , 2004 3) A. Koźmiński., W. Piotrowski, Zarządzanie – teoria i praktyka, PWN Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca1) E. Niedzielski (red.), wyd. UWM Olsztyn, Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania, 2006r., tom 2) R. Przybyszewski, wyd. UWM Olsztyn, Współczesne standardy zarządzania administracją publiczną w polityce społeczno-ekonomicznej państwa, 2006r., tom 3) J.A. Stoner, wyd. PWE Warszawa, Kierowanie, 2006r., tom
Uwagibrak