Publiczne prawo konkurencji

Public competition law

2019L

Kod przedmiotu2421S2-PPKkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tadusz Skoczny,red, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz., CH BECK, 2015 2) Andrzej Powałowski, , Publiczne prawo gospodarcze, CH Beck, 2017 3) M. Namysłowska, A. Piszcz, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz.(Suplement), CH BECK, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi