Międzynarodowe standardy rachunkowości

International accounting standards

2018L

Kod przedmiotu2421N2-MSR-ask
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo finansowe, prawo podatkowe
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńSprawozdanie finansowe, utrata wartości aktywów, rzeczowe aktywa trwałe. Segmenty operacyjne.
Opis wykładówWprowadzenie do standaryzacji rachunkowości. Zagadnienia dotyczące regulacji prawnych. Zasady rachunkowości.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie Studenta z problematyką standaryzacji rachunkowości. Przedstawienie przygotowania i prezentacji sprawozdania finansowego zgodnie z MSR. Zapoznanie z podstawowymi z zagadnieniami utraty wartości aktywów, rezerw oraz segmentów operacyjnych.
Literatura podstawowa1) A. Jaruga , Międzynarodowe Regulacje Rachunkowości , t. , C.H. Beck , 2002, s. 2) G.T. Bailey, K. Wild, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, t. , FRRwP, 200, s. 3) Ewa Walińska , Międzynarodowe standardy rachunkowości : ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników , t. , Wolters Kluwer Polska, 2007, s.
Literatura uzupełniająca1) A. Hołda , wyd. C.H. Beck, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej , 2013r., tom
UwagiBrak