Ogólne prawo podatkowe

General tax law

2017L

Kod przedmiotu2421N2-OPP-ask
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo administracyjne, Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne
Wymagania wstępneUmiejętność interpretacji przepisów prawnych, znajomość typów czynności prawnych, znajomość konstytucyjnych obowiązków obywateli oraz form działania administracji publicznej.
Opis ćwiczeń1) Zakres stosowania przepisów Ordynacji podatkowej. 2) Treść obowiązku podatkowego - przykłady praktyczne. 3) Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego. 4) Czynności związane z samoobliczeniem podatku. 5) Obowiązki płatnika, inkasenta, przedstawiciela podatkowego. 6-7) Szczegółowa analiza form wygasania zobowiązań podatkowych. 8) Formy i tryb zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. 9) Decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. 10) Tryb zwrotu nadpłaty - analiza szczegółowa. 11) Składanie deklaracji i informacji podatkowych. 12) Odpowiedzialność osobista podatnika oraz przypadki odpowiedzialności z majątku małżonków. 13) Skutki wystąpienia zaległości podatkowej. 14) Ulgi w spłacie podatków. 15) Powtórzenie i utrwalenie materiału.
Opis wykładów1) Obowiązek podatkowy i schemat jego indywidualizacji. 2) Obowiązki i uprawnienia podmiotów prawa podatkowego. 3) Powstanie zobowiązania podatkowego. 4-5) Formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. 6) Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. 7) Samoobliczenie podatku, pobór u źródła. 8) Zaległość podatkowa, nadpłata, zwrot podatku. 9) Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta. 10) Odpowiedzialność następców prawnych. 11-12) Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich. 13) Unikanie i uchylanie się od opodatkowania, pojęcie optymalizacji podatkowej. 14-15) Międzynarodowe instrumenty współpracy podatkowej i zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu - analiza ogólna, znaczenie dla krajowego systemu podatkowego.
Cel kształceniaStudent poznaje podstawowe konstrukcje normatywne ogólnej części prawa podatkowego. Centralne miejsce zajmuje obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe oraz odpowiedzialność podatkowa. Z nimi łączy się szereg szczegółowych unormowań prawnopodatkowych (głównie dot. obowiązków instrumentalnych). Student poznaje zasady powstawania obowiązku podatkowego, powstawanie i wygasanie zobowiązania podatkowego, problematykę zaległości i nadpłaty. Szczegółowo analizowana jest problematyka odpowiedzialności podatkowej i odpow. płatnika orz inkasenta. Zasób tej wiedzy stanowić będzie istotną podstawę studiowania i rozumienia przedmiotów obejmujących poszczególne podatki oraz funkcjonowanie systemu podatkowego. Umiejętności nabyte na studium tego przedmiotu to przede wszystkim rozumienie mechanizmu powstawania obowiązku podatkowego i jego następstw prawnych. Kompetencje społeczne obejmą świadomość potrzeby poszukiwania rozwiązań problemów praktycznych opodatkowania oraz potrzeby dalszego uzupełniania wiedzy, w związku z częstymi zmianami konstrukcji systemu podatkowego, praktyką administracji podatkowej oraz teoretycznym i praktycznym znaczeniem orzecznictwa.
Literatura podstawowa1) Olesińska A., Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, TNOIK, 2007, s. 23-150 2) Brzeziński B. i in,, Prawo finansów publicznych, TNOIK, 2010, s. 219-241 3) Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H.Beck, 2009, s. 167-345
Literatura uzupełniająca1) Borszowski P., Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Zakamycze, 2004, s. 41-209 2) Brzeziński B.(red.), Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, TNOIK, 2009, s. 215-308 3) Małecki J., Gomułowicz A., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, 2011, s. 337-413 4) Kalinowski M., Przedmiot podatku, TNOIK, 2013, s. 9-230
Uwagi