Prawo karne

Criminal law

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-PKAR-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych instytucji polskiego systemu prawa
Opis ćwiczeńBudowa Kodeksu karnego i ustaw karnych, zasady odpowiedzialności karnej, sankccje karne , poszczególne typy przestępstw.
Opis wykładówPrawo karne i jego rola w systeemi prawa, źródła prawa karnego, zasady prawa karnego i odpowiedzialności karnej, kary i środki penaln, poszczególne typy przestępstw.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie z polskim prawem karnym, instytucjami prawa karngo materialnego.
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, wyd. C.H. Beck 2015 r., ss. 392.
Literatura uzupełniająca1) M. Królikowski, R. Zawlocki, wyd. C.H. Beck, Prawo karne, 2015r., tom 1, 1-455s.
UwagiCelem jest zapoznanie z polskim prawem karnym, instytucjami prawa karnego materialnego.