Procedury podatkowe

Tax procedures

2018L

Kod przedmiotu2421N2-PROCPOD-ask
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceOgólne prawo podatkowe, Postępowanie sądowoadministracyjne
Wymagania wstępneZnajomość zasad i przebiegu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Opis ćwiczeń1-2) Prawa i obowiązki uczestników procedur podatkowych. 3-4) Ćwiczenie poprawności formułowania wezwań, zawiadomień, protokołów, postanowień, decyzji podatkowych. 5) Odwołania, zażalenia, zastrzeżenia, wnioski składane przez stronę. 6) Środki dowodowe w sprawach podatkowych. 7) Powtórzenie materiału.
Opis wykładów1) Pojęcie i rodzaje procedur w sprawach podatkowych. 2) Zasady ogólne postępowania podatkowego i zakres ich stosowania. 3) Właściwość organów administracji w sprawach podatkowych. 4) Rodzaje spraw załatwianych przez organy administracji podatkowej. 5) Pojęcie strony, kontrolowanego, uczestnika postępowania i ich prawa. 6) Akty administracyjne w sprawach podatkowych. 7) Dowody w procedurach podatkowych. 8) Podejmowanie rozstrzygnięcia, jego uzasadnienie. Odpowiedzialność organu/urzędnika za sposób załatwienia sprawy. 9) Tryby odwoławcze w sprawach podatkowych. 10) Wzruszanie ostatecznych decyzji i postanowień. 11) Egzekucja zobowiązań pieniężnych (tu: podatki). 12) Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa. 13) Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy. 14) Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych. 15) Załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Cel kształceniaStudent poznaje rodzaje procedur w sprawach podatkowych. Nabywa umiejętność wskazania właściwych podstaw prawnych dla tryby załatwienia indywidualnych spraw podatkowych określonego rodzaju. Potrafi przedstawić formy działania organów podatkowych oraz uprawnienia/obowiązki biernych podmiotów prawa podatkowego. Umie wskazać sposoby realizacji procesowych praw strony. Zna przebieg odpowiednich procedur, tryby zaskarżania wydawanych orzeczeń oraz ich prawnopodatkowe konsekwencje.
Literatura podstawowa1) Olesińska A., Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, TNOIK, 2007, s. 151-262 2) Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis, 2009, s. całość 3) Celińska-Grzegorczyk K., Hauser R., Sawczyn W., Skoczylas A, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, 2009, s. całość
Literatura uzupełniająca1) Mudrecki A., Rzetelny proces podatkowy, Lex, 2015, s. 168-269 2) Strzelec D., Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. całość
Uwagi