Rachunkowość budżetowa

Budget accounting

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-RACHBUD-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetodologia rachunkowości
Wymagania wstępneZnajomość podstaw rachunkowości
Opis ćwiczeńMajątek i źródła jego finansowania. Ewidencja dochodów budżetowych. Ewidencja wydatków budżetowych. Ewidencja majątku trwałego, majątku obrotowego, funduszy, przychodów i kosztów w sektorze finansów publicznych.
Opis wykładówOgólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych. Budżet w systemie finansowym państwa. Sprawozdawczość budżetowa.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania podstawowych problemów związanych rachunkowością występujących w jednostkach sektora budżetowego.
Literatura podstawowa1) Kaczurak-Kozak M., Winiarska K., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska. Warszawa, 2011 2) Rup W., Nowe zasady rachunkowości budżetowej, ODDK. Gdańsk, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi