Zarządzanie zasobami ludzkimi

Management of human resources

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-ZZL-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającesocjologia, ekonomia, podstawy organizacj i zarządzania organizacjami
Wymagania wstępneznajomość podstaw wiedzy z teorii ZZl , wiedza o człowieku, jego potrzebach i zachowaniach społecznych
Opis ćwiczeń1. Rola i zadania funkcji personalnej w organizacji. Podstawowe pojęcia i definicje, formułowanie polityk personalnych dla wybranych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi 2. Planowanie, rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy - case study 3. Podejmowanie decyzji kierowniczych z uwzględnieniem stopni partycypacji pracowników - case study 4. Opis stanowiska pracy, konstruowanie profilu kandydata na wybrane stanowisko pracy - case study 5. Style kierowania, motywowanie i wynagradzanie - case study 6. Kształtowanie relacji społecznych w organizacji - case study
Opis wykładów1. Istota, funkcje i modele zarządzania zasobami ludzkimi 2. Planowanie zasobów ludzkich 3. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy 4. Teorie motywowania 5. Style kierowania podwładnymi i funkcje kierownicze 6. Ocena i wynagradzanie pracowników 7. Badanie i wartościowanie pracy
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem tendencji występujących w otoczeniu współczesnych organizacji i wymogów stawianych w zarządzaniu i kierowaniu personelem. .
Literatura podstawowa1) W.Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu Pl.Wydawnictwo Fachowe Księgarnia Ekonomiczna Warszawa, 2007 2) Z. Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext Warszawa, 2011 3) Z. Ściborek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, 2010
Literatura uzupełniająca2) M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi., t. , Oficyna Wolters Kluwer Business. Warszawa., 2011, s. 4) A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi., t. , PWE. Warszawa, 2008, s.
Uwagi