Prawo karne

Criminal law

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PKAR-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającewstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne.
Wymagania wstępnePrzyswojona wiedza z zakresu prawoznawstwa, logiki prawniczej oraz zasad konstytucyjnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
Opis ćwiczeńWskazanie specyfiki przestępstw penalizowanych w kodeksie karnym; Subsydiarny charakter prawa karnego względem innych gałęzi prawa; Analiza wybranych przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, obronności, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko środowisku, przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności; Wykaz i omówienie pojęć ze słowniczka ustawowego; Rozwiązywanie kazusów dotyczących czynów penalizowanych przez kodeks karny.
Opis wykładówPrzedstawienie specyfiki prawa karnego na tle innych gałęzi prawa; Rola oraz funkcje prawa karnego; Analiza prawno-historyczna aktów prawa karnego; Definicja i elementy czynu zabronionego; Omówienie podmiotu czynu zabronionego; Omówienie przedmiotu czynu zabronionego; Omówienie strony podmiotowej czynu zabronionego; Omówienie strony przedmiotowej czynu zabronionego; Pojęcie kary; Teorie kary; Dyrektywy wyboru kary w k.k.; Rodzaje kar w k.k.; Omówienie kary grzywny w k.k.; Omówienie kary ograniczenia wolności w k.k.; Omówienie kary pozbawienia wolności w k.k.; Omówienie roli oraz znaczenia środków karnych w k.k.; Omówienie roli oraz znaczenia środków zabezpieczających w k.k.; Omówienie instytucji zaniechania ukarania sprawcy;
Cel kształceniaCelem kształcenia jest umiejscowienie prawa karnego pośród innych gałęzi prawa, zapoznanie studenta z zasadami prawa karnego materialnego, wyjaśnienie znaczenia instytucji wyłączających czyn, karną jego bezprawność oraz winę, usystematyzowanie form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, a także przeanalizowanie dogmatycznych znamion ustawowych wybranych typów przestępstw.
Literatura podstawowa1) Lech Gradocki, Prawo karne, t. 21, C.H. Beck , 2019, s. 400
Literatura uzupełniająca1) J. Warylewski, Prawo karne. Część Ogólna, Wolters Kluwer, 2015, s. 556 2) M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2015, s. 472
Uwagi