Polityka społeczna

Social policy

2020Z

Kod przedmiotu2421N2-POLSP-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria państwa i prawa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne
Wymagania wstępneStudent powinien posiadać ogólną wiedzą o państwie, ustroju, władzy, relacji władza – obywatel
Opis ćwiczeńPodmioty polityki społecznej - lokalna polityka społeczna, rola organizacji pozarządowych w polityce społecznej Pomoc społeczna, jej organizacja i funkcjonowanie. Problemy bezrobocia w Polsce po 1989 roku - analiza danych oraz aktualna sytuacja na rynku pracy Polityka rodzinna w ujęciu praktycznych rozwiązań lokalnych i państwowych Polityka państwa wobec osób starszych i niepełnosprawnych
Opis wykładówPojęcie i przedmiot polityki społecznej, geneza i rozwój, uwarunkowania. Współczesne modele polityki społecznej Polska i europejska polityka społeczna w XX i XXI wieku – wybrane zagadnienia Demograficzne aspekty polityki społecznej. Polityka zatrudnienia – uwarunkowania, cele i formy. Polityka ubezpieczeń społecznych - wybrane zagadnienia Problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego w polityce społecznej Patologie społeczne jako wyzwanie polityki społecznej. Polityka mieszkaniowa państwa i samorządów
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedstawienie modeli oraz instrumentów oddziaływania państwa na rzeczywistość społeczno-gospodarczą oraz omówienie poszczególnych polityk dotyczących ludności, ubóstwa, wykluczenia, rynku pracy, ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego.
Literatura podstawowa1) Grażyna Firlit-Fesnak (red.); Małgorzata Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna: podręcznik akademicki, PWN, 2009 2) M. Kowalska (red.), Wybrane aspekty polityki społecznej w Polsce, Kraków, 2015
Literatura uzupełniająca1) Bogusław Jagusiak, wyd. FNCE, Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu społecznego, 2016r., tom 2) Bogusław Jagusiak, wyd. Difin, Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, 2015r., tom 3) Jacek Męcina, wyd. ASPRA, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, 2013r., tom
Uwagi