Zarządzanie zasobami ludzkimi

Management of human resources

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-ZZL-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceekonomia, podstawy organizacji i zarządzania
Wymagania wstępneznajomość podstaw wiedzy z teorii zarządzania i kierowania a w tym wiedzy o potrzebach zachowaniach społecznych człowieka
Opis ćwiczeń1.Określanie i opis stanowiska pracy dla wybranego zawodu 2. Sporządzanie profilu cech osobowych kandydata na wybrane stanowisko pracy 3. Podejmowanie decyzji kierowniczych z uwzględnieniem stopni partycypacji pracowników - case study 4. Ocena relacji społecznych w organizacji - case study 5. Wprowadzanie zmian w strukturze organizacyjnej firmy z uwzględnieniem jej celów strategicznych - case study 6. Formułowanie polityki personalnej dla wybranych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi - case st...
Opis wykładów1. Istota, funkcje i modele zarządzania zasobami ludzkimi, 2. Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi, 3. Badanie i wartościowanie pracy, 4. Planowanie zasobów ludzkich, 5. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy, 6. Style kierowania, 7. Teorie motywowania, 8. Ocena i wynagradzanie pracowników 9. Szkolenia i kontrola...
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem tendencji występujących w otoczeniu współczesnych organizacji i wymogów stawianych w zarządzaniu i kierowaniu personelem. .
Literatura podstawowa1) W.Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu PL Wydawnictwo Fachowe Księgarnia Ekonomiczna, 2007 2) Z. Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext Warszawa, 2011 3) Z. Ściborek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca1) M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business Warszawa, 2011 2) A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE Warszawa, 2008
Uwagi-