Administracja skarbowa - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Administracja

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów, kryterium kwalifikacji stanowił ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja (specjalność: Administracja skarbowa) trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.Liczba wymaganych punktów ECTS wynosi 120, w tym 3 pkt za praktykę zawodową.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami. Ponadto, nabyte umiejętności pozwolą na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia:
  1. W kategorii wiedza absolwent:
  a) opanował terminologię z zakresu studiowanego kierunku,
  b) ma poszerzoną wiedzę o miejscu administracji w systemie nauk społecznych i roli kryminalistyki i nauk pokrewnych w postępowaniu karnym w ochronie porządku prawnego opanował w stopniu rozszerzonym wiedzę o metodologii nauk społecznych, technikach pozyskiwania danych, a także i prowadzenia działań
  procesowo-kryminalistycznych,
  c) ma pogłębioną wiedzę na temat systemu prawa w państwie, zna założenia struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), zna procedury postępowania organów ochrony porządku prawnego,
  d) zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  e) ma rozszerzoną wiedzę o państwie, władzy, organizacji aparatu władzy publicznej w państwie i ich ewolucji,
  f) ma pogłębioną wiedzę historyczną na temat rozwoju państwa i administracji,
  g) ma rozszerzoną wiedzę, zna i rozumie procesy zachodzące w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa,
  h) ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego miejscu w miejscu w społeczeństwie,
  zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony,
  i) ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach i procedurach prawa administracyjnego (prawa administracyjnego, materialnego, postępowania administracyjnego) oraz o taktyce, technice, metodyce i strategii kryminalistycznej, innych naukach pokrewnych i postępowaniu karnym,
  j) ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach prawa prywatnego (prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego),
  k) ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa pracy i polityki społecznej,
  l) ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach prawa karnego, w tym z zakresu nauk penalnych, prawa dowodowego oraz prowadzenia czynności procesowo-kryminalistycznych w metodyce działań dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych. Ma rozszerzoną wiedzę na temat współpracy międzynarodowej w sprawach karnych w europejskich i pozaeuropejskich systemach normatywnych,
  m) zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
  n) ma rozszerzoną wiedzę o procesach zachodzących w sferze organizacji i zarządzania, w tym prowadzenia w zespole działań operacyjno-procesowych w ochronie porządku prawnego,
  o) ma rozszerzoną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania Unii Europejskiej,
  p) ma poszerzoną wiedzę o zachodzących w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej procesach gospodarczych, rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
  2. W kategorii umiejętności absolwent:
  a) prawidłowo interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe) i relacje między nimi,
  b) posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku,
  c) posiada umiejętność właściwej analizy aktów normatywnych, zjawisk społecznych, dobierania danych i metod analiz, w tym planowania i podejmowania działań procesowo-kryminalistycznych,
  d) sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, posiada umiejętność krytycznej oceny obowiązującego stanu normatywnego,
  e) prezentuje wyniki prowadzonych badań w sposób przejrzysty, usystematyzowany,
  f) posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania i formułowania opinii prawnych, pism procesowych i innych dokumentów,
  g) posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z zakresu studiowanego kierunku, samodzielnie proponuje rozwiązania i procedury rozstrzygnięć,
  h) posiada umiejętność rozwiązywania dylematów mogących pojawić się w pracy zawodowej,
  i) potrafi prognozować procesy (polityczne, prawne, ekonomiczne) wykorzystując metody i narzędzia właściwe dla studiowanego kierunku, rozumie konieczność zmian i posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznych,
  j) ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  3. W kategorii kompetencje absolwent:
  a) rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej
  i działalności publicznej,
  b) jest otwarty na występujące problemy w sferze administracji i systemach ochrony prawnej,
  c) kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa, w tym także procedurach postępowania w ochronie porządku prawnego,
  d) wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk społecznych,
  e) jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy,
  f) rozwija zainteresowania zawodowe,
  g) ma świadomość posiadanej wiedzy i potrzebę stałego jej poszerzania,
  h) jest zdolny do współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról,
  i) posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem,
  j) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
  PRAKTYKI
  Cel praktyk to umożliwienie studentom zwiększenia umiejętności praktycznych, zdolności oraz sprawności w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej. Odbycie praktyk powinno również dać studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową. Podmiotom przyjmującym studentów na praktyki daje to możliwość poznania i oceny umiejętności i postaw przyszłych kandydatów do pracy lub służby albo stażu.
  Praktyki na kierunku Administracja studia II stopnia, spec. Administracja skarbowa mają charakter obowiązkowy i odbywają się zgodnie z planem studiów – po II semestrze.
  Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni, co, przy zastosowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy (oraz oceny ECTS) wynosi 160 h.
  Praktyki (z uwagi na kształcenie w ramach specjalności na kierunku Administracja) realizowane są w urzędach skarbowych, skarbowo-celnych, urzędach gminy, bankach, kancelariach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych i kancelariach biegłych rewidentów itp. instytucjach, w których studenci mają możliwość zapoznania
  się z działalnością oraz specyfiką pracy w zakresie stosowania prawa administracyjnego, podatkowego oraz szczególnego znaczenia przepisów o rachunkowości. Podczas praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania jednostek administracji bądź podmiotów gospodarczych, a także bierze udział w realizacji czynności i zadań na zasadach określonych i wyznaczonych przez podmiot, u którego odbywa praktyki.
  Kontrola odbywania praktyk realizowana jest poprzez wizyty u wybranych podmiotów a także poprzez kontrole dokumentów, jakie sporządza odbywający praktykę oraz instytucja przyjmująca. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów:
  - dzienniczka praktyk lub innego dokumentu potwierdzającego okres odbywanej praktyki oraz realizację zadań przez studenta,
  - opinii opiekuna praktyk z ramienia podmiotu przyjmującego na praktykę.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów
  i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych łącznie z praktyką w zawodach związanych z funkcjonowaniem administracji, a w konsekwencji nabycia dodatkowych kwalifikacji (także po zdaniu odpowiednich egzaminów zawodowych) m.in. wykonywania zawodu doradcy podatkowego, audytora, inspektora kontroli finansowej, członka kolegium izby obrachunkowej, urzędnika służby cywilnej, funkcjonariusza służby celno-skarbowej, urzędnika samorządowego, księgowego w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych albo sektora prywatnego, bądź prowadzenia kancelarii doradztwa podatkowego albo biura rachunkowego itd.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy specjalistyczny (Międzynarodowy język prawniczy)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjologia organizacji
1,5
ZAL-O
Wykład
20
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
1
ZAL-O
Wykład
10
Postępowanie karne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo administracyjne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo cywilne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo karne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo konstytucyjne
1
ZAL-O
Wykład
10
III - Kierunkowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł I
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie z pracą magisterską
8
ZAL-O
Seminarium magisterskie
18
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno ekonomicznej
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł I
10
Ogólne prawo podatkowe
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Organy Unii Europejskiej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie z pracą magisterską
8
ZAL-O
Seminarium magisterskie
18
VI - Praktyka
Praktyki zawodowe
3
ZAL
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
31,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Polityka społeczna
2
System ochrony prawnej w UE
3
System ubezpieczeń społecznych
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł II
10
Podstawy rachunkowości
3
Rachunkowość budżetowa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie z pracą magisterską
7
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Prawo karne skarbowe
3
Prawo ochrony środowiska
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Etyka urzędnicza
2
Międzynarodowe standardy rachunkowości
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Moduł II
10
Procedury podatkowe
3
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie z pracą magisterską
7
SUMA
30,0