Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno ekonomicznej

History of constitutional-administrative and socio-economic thought

2017L

Kod przedmiotu2421S2-HMUAISE-ask
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępne1. Znajomość podstawowych pojęć ze wstępu do prawoznawstwa 2. Znajomość podstawowych wiadomości z historii administracji 3. Znajomość najważniejszych pojęć z zakresu filozofii, ekonomii i socjologii
Opis ćwiczeń18. Szkoła historyczna; 19. Idealizm niemiecki; 20. Liberalizm XIX wieku; 21. Pozytywizm prawniczy; 22. Anarchizm – Michał Bakunin i Piotr Aleksiejewicz Kropotkin; 23. Darwinizm społeczno-polityczny; 24. Szkoła rasowo-antropologiczna; 25. Leon Petrażycki; 26. Hans Kelsen; 27. Faszyzm i nazizm; 28. Max Weber: władza, państwo i biurokracja; 29. Karol Marks i Fryderyk Engels; 30. Liberalizm XX wieku: Friedrich August von Hayek, John Rawls i Robert Nozick.
Opis wykładów1. Rozważania metodologiczne; 2. Myśl judaistyczna 3. Myśl polityczno-prawna starożytnych Chin; 4. Sofiści starsi i młodsi; 5. Sokrates i Platon; 6. Arystoteles; 7. Święty Augustyn; 8. Święty Tomasz z Akwinu; 9. Jan z Salisbury oraz Marsyliusz z Padwy; 10. Nominalizm Wilhelma Ockhama; 11. Niccolò Machiavelli; 12. Jean Bodin; 13. Utopie renesansowe: a) Tomasz More; b) Giovani Domenico Campanella; c) Franciszek Bacon; 14. Tomasz Hobbes i John Locke; 15. Huig de Groot; 16. Monteskiusz; 17. Jan Jakub Rousseau;
Cel kształceniaC1. poznanie historii danego przedmiotu; rozumienie koncepcji poszczególnych przedstawicieli w aspekcie historycznym, a także ich funkcji; poznanie systemów, struktur organizacji administracji, rozwiązań ustrojowych, a także koncepcji ekonomicznych i socjologicznych; C2. rozumienie roli państwa oraz jego organów, ich ewolucji historycznej, ponadto prawa; C3. poznanie podstawowych zagadnień z historii myśli polityczno-prawnej, formułowanych koncepcji i ich znaczeń, wzajemnego wpływu czy powiązań; C4. znajomość najważniejszych doktryn polityczno-prawnych, od starożytności do współczesności, poglądy przedstawicieli myśli politycznoprawnej- społecznej na kształt, a także funkcjonowanie państwa, prawa i społeczeństwa
Literatura podstawowa1) A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) I. Barwicka – Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa, 2009
Uwagi