Prawo karne skarbowe

Criminal Penal Law

2018L

Kod przedmiotu2421S2-PKS-ask
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo karne, prawo podatkowe, prawo celne, prawo hazardowe, prawo wykroczeń
Wymagania wstępnePrzyswojona wiedza z zakresu prawa karnego, logiki prawniczej oraz zasad konstytucyjnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
Opis ćwiczeńWskazanie różnicy pomiędzy przestępstwem skarbowym a wykroczeniem skarbowym w przedstawianych kazusach; Stosowanie postępowań szczególnych przez Krajową Administrację Skarbową i Prokuraturę, przewidzianych w prawie karnym skarbowym (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, postępowanie mandatowe); Analiza rozdziałów 6-9 k.k.s. (omówienie specyfiki przestępstw i wykroczeń w tym rozdziale, wykaz pojęć ze słowniczka wykorzystywanych w w/w rozdziałach, rozwiązywanie kazusów dotyczących czynów penalizowanych w tym rozdziale);
Opis wykładówPrzedstawienie specyfiki prawa karnego skarbowego na tle prawa karnego powszechnego w świetle lipcowej nowelizacji; Rola oraz funkcje prawa karnego skarbowego; Gałęzie prawa związane z prawem skarbowym; Analiza prawno-historyczna aktów prawa karnego skarbowego; Definicja i elementy czynu zabronionego; Omówienie podmiotu czynu zabronionego; Omówienie przedmiotu czynu zabronionego; Omówienie strony podmiotowej czynu zabronionego; Omówienie strony przedmiotowej czynu zabronionego; Pojęcie kary; Teorie kary; Dyrektywy wyboru kary w k.k.s.; Rodzaje kar w k.k.s.; Omówienie kary grzywny w k.k.s.; Omówienie kary ograniczenia wolności w k.k.s.; Omówienie kary pozbawienia wolności w k.k.s.; Omówienie roli oraz znaczenia środków karnych w k.k.s.; Omówienie roli oraz znaczenia środków zabezpieczających w k.k.s.; Omówienie instytucji zaniechania ukarania sprawcy;
Cel kształceniaZapoznanie studentów ze specyfiką prawa karnego skarbowego, przedstawienie większości instytucji i mechanizmów związanych ze stosowaniem tej gałęzi prawa oraz wskazanie różnic pomiędzy prawem karnym a karnym skarbowym. Wskazanie zasad stosowania prawa karnego skarbowego na przykładzie działalności pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, Prokuratury oraz Sądów.
Literatura podstawowa1) I. Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, 2017, s. 316
Literatura uzupełniająca1) L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, C.H. Beck, 2015, s. 813 2) L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, C.H. Beck, 2016, s. 1104
Uwagi