Polityka społeczna

Social policy

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-POLSP-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria państwa i prawa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne
Wymagania wstępneStudent powinien posiadać ogólną wiedzą o państwie, ustroju, władzy, relacji władza – obywatel
Opis ćwiczeńPodmioty polityki społecznej Pomoc społeczna, jej organizacja i funkcjonowanie. Lokalna polityka społeczna Problemy bezrobocia w Polsce po 1989 roku - analiza danych oraz aktualna sytuacja na rynku pracy Polityka rodzinna w ujęciu praktycznych rozwiązań lokalnych i państwowych Polityka państwa wobec osób starszych Patologie społeczne – alkoholizm, narkomania, bezdomność. Problem wykluczenia Rola organizacji pozarządowych w polityce społecznej
Opis wykładówPojęcie i przedmiot polityki społecznej Polityka społeczna – geneza i rozwój Polska polityka społeczna w XX i XXI wieku – wybrane zagadnienia. Współczesne modele polityki społecznej. Demograficzne aspekty polityki społecznej. Polityka zatrudnienia – uwarunkowania, cele i formy. Polityka rodzinna państwa i samorządów. Polityka ubezpieczeń społecznych. Polityka ochrony zdrowia. Problemy ubóstwa w polityce społecznej. Pomoc społeczna Patologie społeczne jako wyzwanie polityki społecznej. Polityka społeczna Unii Europejskiej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedstawienie modeli oraz instrumentów oddziaływania państwa na rzeczywistość społeczno-gospodarczą oraz omówienie poszczególnych polityk dotyczących ludności, ubóstwa, wykluczenia, rynku pracy, ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego.
Literatura podstawowa1) M. Kowalska (red.) , Wybrane aspekty polityki społecznej w Polsce , Kraków, 2015 2) Grażyna Firlit-Fesnak (red.); Małgorzata Szylko-Skoczny (red.) , Polityka społeczna: podręcznik akademicki, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca1) Bogusław Jagusiak, wyd. FNCE, Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu społecznego, 2016r., tom 2) Bogusław Jagusiak, wyd. Difin, Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, 2015r., tom 3) Jacek Męcina, wyd. ASPRA, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, 2013r., tom
Uwagi