Procedury podatkowe

Tax procedures

2018L

Kod przedmiotu2421S2-PROCPOD-ask
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePostępowanie administracyjne, Prawo administracyjne
Wymagania wstępneStudent zna i rozumie prawne formy działania administracji, znaczenie publicznoprawnych obowiązków jednostki, zasady organizacji aparatu państwowego, opanował podstawową wiedzę o konstrukcji systemu podatkowego.
Opis ćwiczeń1-2. Prawa i obowiązki uczestników procedur podatkowych. Status kontrolowanego. 3-4. Ćwiczenie poprawności formułowania wezwań, zawiadomień, protokołów, postanowień, decyzji podatkowych. 4. Odwołania, zażalenia, zastrzeżenia, wnioski składane przez stronę. 5. Środki dowodowe w sprawach podatkowych. 6. Analiza form międzynarodowej współpracy w sprawach podatkowych, w tym wymiany informacji i wspólnych kontroli. 7. Powtórzenie materiału.
Opis wykładów1. Pojęcie i rodzaje procedur w sprawach podatkowych. 2. Zasady ogólne postępowania podatkowego i zakres ich stosowania. 3.Właściwość organów administracji w sprawach podatkowych. 4. Rodzaje spraw załatwianych przez organy administracji podatkowej. 5. Pojęcie strony, kontrolowanego, uczestnika postępowania i ich prawa. 6. Akty administracyjne w sprawach podatkowych. 7. Dowody w sprawach podatkowych. 8. Podejmowanie rozstrzygnięcia i odpowiedzialność organu administracji/urzędnika. 9. Tryby odwoławcze w sprawach podatkowych. 10. Wzruszanie ostatecznych decyzji i postanowień. 11. Egzekucja administracyjna zobowiązań pieniężnych. 12. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa. 13. Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy. 14. Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych. 15. Załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Cel kształceniaStudent poznaje rodzaje procedur przed organami administracji w sprawach podatkowych. Nabywa umiejętność wskazania właściwej podstawy prawnej załatwiania spraw określonego rodzaju. Potrafi wskazać właściwe formy działania organu oraz uczestników postępowania. Potrafi sformułować decyzję podatkową, wskazać tryb jej zaskarżania, zmiany i uchylenia oraz wykonania. Umie wskazać sposoby realizacji uprawnień procesowych strony. Zna zasady wzruszania ostatecznych decyzji w nadzwyczajnych trybach postępowania oraz ocenić prawnopodatkowe skutki takich działań.
Literatura podstawowa1) Olesińska A., Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, TNOIK, 2007, s. 151-262 2) Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis, 2009, s. całość 3) Celińska-Grzegorczyk K., Hauser R., Sawczyn W., Skoczylas A, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, 2009, s. całość
Literatura uzupełniająca1) Mariański A., Strzelec D., Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców, Lex, 2012, s. 13-140 2) Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Temida, 2008, s. całość 3) P. Malinowski, T. Nowak, A. Sędkowska, Kontrola podatkowa, skarbowa i celna, Lex Wolters Kluwer, 2013, s. całość 4) B. Pahl, Współuczestnicy w procedurach podatkowych, Lex Wolters Kluwer, 2013, s. 21-81,140n
Uwagi