Socjologia organizacji

Sociology of the organization

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-SOCO-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do socjologii
Wymagania wstępnePodstawy wiedzy w zakresie nauk społecznych
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówWykłady obejmują analizę oraz interpretację tekstów źródłowych, a także regulacji prawnych i aktualnych problemów opisywanych w czasopismach. Zawierają treści dotyczące środowiska pracy i sposobu funkcjonowania pracowników w tym środowisku. Wskazują jak pracownik funkcjonuje w środowisku pracy i jakie czynniki wpływają na jego indywidualne i grupowe zaangażowanie. Zawierają analizę typowych zachowań i stereotypów funkcjonujących w środowisku pracy, pozwalając studentom dokonać ich oceny i zapoznać się ze sposobami ich kształtowania. 1. Socjologia ogólna a socjologia organizacji 2. Rekrutacja i selekcja pracowników 3. Zachowanie człowieka w organizacji (w tym: oddziaływanie, podejmowanie decyzji, współpraca, rywalizacja) 4. Budowanie efektywnych zespołów 5. Systemy motywacyjne w firmie 6. Komunikacja interpersonalna 7. Stres i wypalenie zawodowe 8. Dysfunkcje w środowisku pracy (w tym: mobbing, molestowanie, konflikty, romanse)
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami współczesnej teorii z zakresu socjologii organizacji. Wprowadzenie metafor organizacji ma na celu zobrazowanie wielorakich ujęć różnych problemów organizacji i wyrobienie umiejętności twórczego podejścia do omawianych problemów. W sferze empirycznej celem będzie dostrzeganie przez studentów praktyczne wykorzystanie stosowania metod i technik badań socjologicznych w praktyce organizacyjnej. Zdobycie wiedzy z zakresu etyki organizacji.
Literatura podstawowa1) E. Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje , Lublin, 1996 2) J. Łucewicz, Socjologiczne spojrzenie na organizacje, Wrocław, 1997
Literatura uzupełniająca1) P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox,, Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy., PWN, 2000 2) G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa, 1997
UwagiPrzedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę